Answear Club

PRAVIDLÁ ÚČASTI VO VERNOSTNOM PROGRAME ANSWEAR.CLUB

 1. Registráciou v Obchode Zákazník automaticky vstupuje do vernostného programu ANSWEAR CLUB (dalej „Klub”):
  - Člen klubu zhromažďuje bonus vo výške 10% hodnoty každého uskutočneného nákupu, ktorý môže využiť podľa pravidiel určených nižšie (ďalej: "Bonus")
 2. Bonus nie je možné vymeniť na hotovosť. Bonus je vypočítaný a následne zaokrúhlený matematicky na celé euro.
 3. Bonus je možné využiť na zľavnený a nezľavnený tovar len ako zľavu na nákupy, s výhradou, že zľava nemôže znížiť hodnotu tovaru o viac ako 50% hodnoty zakúpeného tovaru v základnej nezlacnenej cene. Maximálna zľava, ktorú je možné získať pri nákupe daného produktu, je uvedená v nasledujúcom vzorci: 

  Z = AH – 50%*PC

  kde:
  Z – maximalná zľava, ktorú je možné získať za Bonus
  AH – aktuálna hodnota produktu
  PC – prvá cena produktu (zakladna nezlacnené cena)

  PRÍKLAD VYUŽITIA ANSWEAR CLUB BODOV NA NEZLACNENÝ PRODUKT:

  Produkt stojí 100 EUR. 

  Z = 100-50%*100

  Z = 50

  Zľava Answear Club bodmi je 50 bodov.

  Hodnotu produktu môžete maximálne znížiť na 50 EUR. V košíku Vám odpočítame 50 Answear Club bodov.

  PRÍKLAD VYUŽITIA ANSWEAR CLUB BODOV NA ZLACNENÝ PRODUKT:

  Produkt ma základnú prvú cenu 100 EUR a zlacnenú cenu 75 EUR.

  Z = 75- 50% *100

  Z = 25

  Zľava Answear Club bodmi je 25 bodov.

  Hodnotu produktu môžete maximálne znížiť na 50 EUR. V košíku Vám odpočítame 25 Answear Club bodov.

 4. V prípade, že na účte člena Klubu započítaný Bonus má hodnotu nad 50% hodnoty nakupovaného tovaru v prvej cene, ďalší nevyužitý Bonus zostáva na účte člena Klubu a môže byť využitý počas ďalších nákupov. Ak na účte Člena klubu započítaný Bonus je menší alebo sa rovná 50% hodnoty tovaru v prvej cene v rámci daného nákupu, Člen klubu môže využiť celý zhromaždený Bonus.
 5. 50% hodnoty tovaru v prvej cene (PC) bude vypočítané ako súčin 50% a základnej nezlacnenej ceny produktu, ktorý je následne matematicky zaokrúhlený na celé euro.
 6. Ak člen Klubu, chce využiť Bonus na nákup, ktorý obsahuje viac položiek, tak Bonus bude rozdelený na jednotlivé položky podľa nasledujúceho vzoru:

  z = (PC/∑PC)*∑R  

  kde:
  z – výška zľavy od jednotlivej položky na faktúre;
  PC – prvá nezľavnená cena jednotlivej položky na faktúre;
  ∑PC – suma všetkých položiek v prvej nezľavnenej cene;
  ∑R – suma maximálnej zľavy, ktorú je možné využiť na jednotlivé položky objednávky v súlade s pravidlami v bode 9.
   
 7. Bonus z danej transakcie môže byť využitý po uplynutí 30 dní od realizácie predaja v rámci danej transakcie. Realizáciou predaja sa myslí doba zaúčtovania predaja v rámci danej transakcie. Zaúčtovanie predaja sa koná pred odoslaním alebo odovzdaním tovaru Členovi.
 8. Bonus z danej nákupnej transakcie môže Člen klubu využiť v lehote 100 dní. Po uplynutí stanovenej lehoty Bonus pripočítaný z danej transakcie bude odstránený, čo však nemá vplyv na Bonusy pripočítané z neskorších transakcií.
 9. Všetky informácie o stave účtu Člena klubu a prirátania bonusu sú dostupné v záložke "Môj účet".
 10. Pre využitie Bonusu počas nákupu sa musíte prihlásiť na svoj účet a následne v nákupnom košíku zaznačiť možnosť "Chcem uplatniť Answear Club body". Váš nazbieraný Bonus bude primerane odpočítaný od ceny produktov v košíku.
 11. Ak bol Bonus na účet člena napočítaný alebo využitý v rozpore s Obchodnými podmienkami, Obchod je opravnený zrušiť časť alebo celý napočítaný Bonus, o čom bude člen informovaný.
 12. V prípade vrátenia tovaru z transakcie v ktorej bol použitý Bonus sa hodnota využitého bonusu priráta späť na klubový účet klienta. V prípade uznania reklamácie podanej Členom klubu, ktorá je vyrovnaná vrátením čiastky za zaplatený tovar sa hodnota využitého bonusu taktiež priráta späť na klubový účet klienta.
 13. V prípade vrátenia tovaru za objednávku v ktorej bol pripočítaný Bonus sa hodnota bonusu, ktorá bola prirátaná za tovar odpočíta. V prípade uznania reklamácie podanej Členom klubu, ktorá je vyrovnaná vrátením čiastky za zaplatený tovar sa hodnota pripočítaného bonusu taktiež odpočíta z klubového účtu klienta.
 14. Program Klubu sa nespája s inými vernostnými a partnerskými programami dostupnými v obchode Answear.sk a nie je možné využívanie rôznych programov behom jednej transakcie.
 15. Pre Členov klubu sú organizované špeciálne akcie (napr. znásobnenie bodov, dodatočné darčeky k nákupom atď.). Podrobnosti o časových akciách budú oznámené na internetovej stránke a v informačných materiáloch obchodu.
 16. Obchod si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách účasti v klube, avšak zavedené zmeny neznížia práva, ktoré získali členovia. Členovia klubu budú informovaní o zmenách na internetovej stránke obchodu alebo e-mailom alebo prostredníctvom SMS správy.
 17. Organizátor si vyhradzuje právo na pozastavenie alebo uzavretie Klubu v ľubovoľnom okamihu jeho trvania, s tým, že práva získané Členmi klubu budú zachované. V prípade uzavretia alebo pozastavenia Klubu na všetkých účtoch Členov klubu bude zablokovaná možnosť započítania Bonusu, čo neporušuje právo člena klubu na využitie započítaného na jeho účte Bonusu v lehote do 100 dní od prevedenia jednotlivých transakcií.
 18. Člen klubu má právo podať reklamáciu v súvislosti s realizáciou ustanovení Obchodných podmienok, predovšetkým v rozsahu priznaného Bonusu alebo uplatnenej zľavy. Reklamácia by mala byť podaná v lehote 14 dní od výskytu okolností, ktoré zdôvodňujú jej podanie. Reklamácia by mala byť poslaná poštou, kuriérom, podaná osobne v sídle Organizátora alebo poslaná e-mailom na adresu obchod@answear.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára answear.sk/moj-ucet/kontakt