Obsah košíka (0) Pre dopravu zadarmo Vám chýba 0 EUR
Doprava:
 0 EUR
Spolu »
0 EUR
Odoslať zoznam prianí Váš zoznam (0)

Zadajte email osôb, ktorým chcete zaslať svoj zoznam prianí.

Ako funguje schránka?
  • Maximálny počet produktov v schránke je 100
  • Pridanie produktu do schránky nerezervuje produkt.
  • Obsah schránky je ukladaný automaticky.
  • Vypredané produkty sú označené ako "nedostupné"
  • Pre neprihlásených zákazníkov je obsah schránky uložený po dobu jedného mesiaca
  • Pre prihlásených zákazníkov je obsah schránky dostupný tak dlho, kým ho sami ručne nevymažú.
Vážený zákazník, používate starú verziu prehliadača, čo môže spôsobovať, že niektoré funkcie e-shopu nebudú fungovať správne alebo budú nedostupné. Aktualizujte si prosím prehliadač.
Zmeniť jazyk
Obchodné podmienky ANSWEAR.Club

 

               OBCHODNÉ PODMIENKY ANSWEAR.CLUB

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky určujú pravidlá programu Answear Club (AC), ďalej len Klub.

1.2. Organizátorom Klubu je spoločnosť s názvom "WEARCO" spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom: Kraków, ul. Na zjeździe 11, 30-527 Kraków, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Oblastnom súde pre Kraków-Śródmieście v Krakove, oddelenie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego s číslom KRS 0000414701, s číslom DIČ: 6793080390 so základným kapitálom 5000,00 poľských zlotých, ďalej len Organizátor.

1.3. Zákazník vstupuje do Klubu:

· založením užívateľského účtu v internetovom obchode www.answear.sk (ďalej: „Internetový obchod“) a súhlasom s pripojením sa do programu Answear Club

Vstupom do Klubu sa Zákazník stáva Členom klubu. 

1.4. Pravidlá účasti v Klube určujú tieto Obchodné podmienky, ktoré budú zverejnené na stránke www.answear.sk, v Kamenných obchodoch a v sídle Organizátora.

1.5. Organizátor si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien v Obchodných podmienkach v ľubovoľnej chvíli existencie Klubu avšak s výhradou, že zavedené zmeny nebudú mať za následok obmedzenie práv získaných Členmi klubu. Informácia o zmene Obchodných podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.answear.sk a v kamenných obchodoch Answear. Zákazníci budú informovaní o zmenách Obchodných podmienok pomocou emailovej správy alebo správy sms.

 
2. PRAVIDLÁ KLUBU

2.1. Klub (ďalej: "AC") je špeciálny vernostný program určený pre všetkých zákazníkov internetového obchodu alebo Kamenných obchodov (ďalej spoločne aj "Obchod" alebo "Obchody Answear"), ktorí si založili užívateľský účet v Obchode Answear a súhlasili s pripojením do programu Answear Club.
2.2. Člen klubu, ktorý uskutočnil nákup v Internetovom obchode alebo v Kamenných obchodoch, zhromažďuje bonus vo výške 10% hodnoty každého uskutočneného nákupu, ktorý môže využiť podľa pravidiel určených nižšie (ďalej: "Bonus"). Účasť v Klube umožňuje využitie ďalších akcií a špeciálnych ponúk.

2.3. Pre pristúpenie k AC je potrebné:

· založiť si užívateľský účet v Internetovom obchode a súhlasiť s pripojením do programu Answear Club  

2.4. Účastníkmi AC môžu byť len plnoleté osoby. Osoby, ktoré maju nad trinásť rokov, môžu byť účastníkmi AC len so súhlasom svojich zákonných zástupcov.
2.5. Účet člena klubu, ktorý potvrdil využitie zľavového programu AC, by mal obsahovať požadované osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) a ďalšie údaje ako dátum narodenia, potvrdenie pohlavia člena klubu a v prípade registrácie v Kamennom obchode tiež korešpondenčnú adresu.
2.6. Člen klubu, ktorý sa prihlási do Klubu v Kamennom obchode, dostane od Organizátora Klubovú kartu (ďalej len Karta), umožňujúcu identifikáciu člena klubu počas nákupov v Kamenných obchodoch. Identifikácia Člena klubu môže prebehnúť tiež na základe ním uvedených osobných údajov.

  
3. PRAVIDLÁ PRIRÁTANIA A VYUŽÍVANIA ZĽAVY V ZĽAVOVOM PROGRAME AC

3.1. Členom klubu, ktorí využívajú zľavový program AC, sa započíta Bonus vo výške 10% hodnoty každého uskutočneného nákupu v Obchodoch Answear. Využitie Bonusu prebieha podľa pravidiel určených nižšie. Bonus nie je možné vymeniť na hotovosť. Bonus je vypočítaný a následne zaokrúhlený matematicky na celé euro.

3.2. Pripočítaný Bonus je možné využiť počas ďalších nákupov v Kamenných obchodoch alebo Internetovom obchode iba zakúpeného nezľavneného tovaru a takého, na ktorý sa nevzťahujú akcie a zľavy. Bonus bude využitý formou zľavy od vykonaných nákupov iba z tovaru nezľavneného a takého, na ktoré sa nevzťahujú akcie a zľavy. V prípade, že na účte člena Klubu započítaný Bonus má hodnotu nad 50% hodnoty nakupovaného tovaru, ďalší nevyužitý Bonus zostáva na účte člena Klubu a môže byť využitý počas ďalších nákupov. Ak na účte Člena klubu započítaný Bonus je menší alebo sa rovná 50% hodnoty tovaru v rámci daného nákupu, Člen klubu môže využiť celý zhromaždený Bonus.

3.3. Ak je Bonus využívaný pri transakcií počas ktorej Účastník kupuje niekoľko výrobkov, Bonus je rozdelený proporcionálne medzi výrobkami a proporcionálne znižuje cenu každého výrobku nezľavneného a takého na ktorý sa nevzťahujú akcie podľa nasledujúceho vzoru:
X = (Y/Z)*W, kde:

                X je veľkosť zľavy pre danú položku z faktúry;

                Y je aktuálna cena danej položky z faktúry;

                Z je súčet aktuálnych cien všetkých položiek z faktúry, na ktoré sa zľava vzťahuje, čiže tovaru nezlacneného a takého, na ktorý sa nevzťahuje iná akcia;

                W je zľava, ktorú možno využiť na danej faktúre v súlade s podmienkami stanovenými v bode 3.2

3.4. Bonus z danej nákupnej transakcie môže Člen klubu využiť v lehote 180 dní. Po uplynutí stanovenej lehoty Bonus pripočítaný z danej transakcie bude odstránený, čo však nemá vplyv na Bonusy pripočítané z neskorších transakcií.
3.5. Bonus z danej transakcie môže byť využitý po uplynutí 14 dní od realizácie predaja v rámci danej transakcie. Realizáciou predaja sa myslí doba zaúčtovania predaja v rámci danej transakcie. Zaúčtovanie predaja sa koná pred odoslaním alebo odovzdaním tovaru Zákazníkovi.
3.6. Všetky informácie o stave účtu Člena klubu a prirátania bonusu sú dostupné v záložke "Môj účet" v Internetovom obchode.
3.7. Pri nákupoch uskutočnených v Kamenných obchodoch je Člen klubu overený na základe jeho klubovej karty. Ak nemá Člen klubovú kartu, môže byť overený na základe iných údajov (napr. osobných, telefónneho čísla, adresy), ak výsledok overenia nebude vzbudzovať dôvodné pochybnosti.

3.8. V prípade vrátenia tovaru z transakcie v ktorej bol použitý Bonus (aj v prípade uznania reklamácie podanej Členom klubu a vrátením čiastky zaplatenej za tovar), Člen klubu na svôj účet opäť dostane hodnotu Bonusu príslušnú za vrátený tovar.
3.9. V prípade vrátenia tovaru z transakcie, v rámci ktorej bola prirátaná Prémia na účet daného Člena klubu (taktiež v prípade uznania reklamácie podanej Členom klubu vrátením čiastky zaplatenej za tovar), pripočítaná Premia bude znížená o hodnotu vyplývajúcu z hodnoty vráteného tovaru.

3.10. Program Klubu sa nespája s inými vernostnými a partnerskými programami dostupnými v obchode Answear.sk a nie je možné využívanie rôznych programov behom jednej transakcie.

3.11. Pre využitie Bonusu získaného behom nákupu v Internetovom obchode, Člen klubu behom prevedenia nákupu zaznačuje v nákupnom košíku možnosť „Používám Answear Club“, čo spôsobí –  v prípade, že Člen klubu má na účte prirátaný Bonus – príslušné zníženie ceny tovaru v košíku. Pre využitie možnosti Klubu v nákupnom košíku musí byť používateľ prihlásený na svôj účet. Pre využitie bonusu v Kamennom obchode Člen klubu pred uskutočnením nákupu musí poinformovať predávajúcho, že je Členom klubu a chce využiť AC.

3.12. Organizátor si vyhrazuje možnosť časovej zmeny výšky prirátaného Bonusu, predovšetkým jeho navýšením. Zmena výšky Bonusu nesmie spôsobiť obmedzenie práv získaných Členmi klubu.

3.13. Pokiaľ Bonus na účte Člena klubu nebol pripočítaný alebo využitý v súlade s Obchodnými podmienkami, Organizátor je oprávnený k zneplatneniu časti alebo celého pripočítaného Bonusu o čom Člen klubu bude informovaný.

3.14. Pre Členov klubu sú organizované špeciálne akcie (napr. znásobnenie bodov, dodatočné darčeky k nákupom atď.). Podrobnosti ohľadom dočasných ponúk (doba platnosti a pravidlá) sú zverejňované na stránke http://answear.sk/club.

 
4. KLUBOVÁ KARTA

4.1. Klubová karta sa vydáva zákazníkom Kamenných obchodov a je nástrojom slúžiacim k identifikácií Člena klubu.

4.2. Karta nie je platobnou, bankomatovou alebo kreditnou kartou. Karta je majetkom Organizátora a nie je prenosná.

4.3. Karta je zľavovým kupónom, na ktorej sú pripísané výhody vyplývajúce z členstva v Klube.

4.4. Karta sa vydáva Členovi klubu bez spoplatnenia tejto služby.

4.5. V prípade registrácie v Kamenných obchodoch registračný formulár by mal byť vyplnený kompletne a čitateľne, pravdivo a mal by byť odovzdaný zamestnancovi Kamenného obchodu. Organizátor príjme iba taký registračný formulár, ktorý bol správne vyplnený a obsahuje všetky požadované údaje, v tom súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu spojeným s Klubom a súhlas so zasielaním obchodných informácií potvrdené vlastnoručným podpisom.

4.6. V prípade straty Karty, Účastník by mal o tom bezodkladne informovať Organizátora použitím podacieho formulára dostupného na adrese: answear.sk/kontakt.html. Zhromaždený Bonus na účte Účastníka bude efektívne zabezpečený až vo chvíli zablokovania Karty, ktorá prebehne okamžite po obdržaní informácie o strate karty zamestnancovi spoločnosti Answear, nie však neskôr ako v lehote 3 pracovných dní. Počas nahlásenia straty karty bude Člen klubu podrobne informovaný o spôsobe obdržaní novej karty.

4.7. Karta sa vydáva na dobu neurčitú.

 
5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Osobné údaje Zákazníka sú chránené v súladu so zákonom z dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (v jednotnom znení: Sb. 2002 r. č. 101 pol. 926 s pozd. zm.). Administrátorom údajov je Organizátor.

5.2. V registračnom formulári Zákazník dáva dobrovoľný súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov Organizátorom a subjektom spolupracujúcimi s Organizátorom pre účely spojené s Klubom umiestnením na formulári svôjho podpisu. Vzhľadom k pravidlám fungovania AC súhlas so spracovávaním osobných údajov je podmienkou účasti na AC.

5.3. Člen Klubu má právo na vhľad do svojich osobných údajov, ich aktualizáciu a opravu. Člen Klubu má právo v każdej chvíli  odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov a požiadať o ich odstránenie Organizátorom.

5.4. Člen Klubu je povinný informovať Organizátora o každej zmene svojich osobných údajov obsiahnutých v registračnom formulári. Ak bude takáto informácia chýbať, Organizátor nenesie zodpovednosť za omeškanie alebo neobdržanie Členom klubu informácií o aktuálnych akciách určených pre Účastníkov Klubu, jedná sa o neinformovanie tých osobných údajov, ktoré sú potrebné pre predanie takých informácií.

5.5. Člen klubu môže byť vylúčený z Klubu v prípade, že:

·         porušil Obchodné podmienky a neprestal s porušovaním aj cez požiadanie elektronickou poštou s určením dodatočnej 7-dennej lehoty k zaprestaniu s porušovaním,

·         odvolal súhlas k spracovaniu osobných údajůov a zasielanie obchodnej informácie elektronickou cestou.

O vylúčení z Klubu je používateľ informovaný ihneď elektronickou poštou.

 
6. UZAVRETIE KLUBU. ODSTÚPENIE Z ÚČASTI V KLUBU

6.1. Organizátor si vyhradzuje právo na pozastavenie alebo uzavretie Klubu v ľubovoľnom okamihu jeho trvania, s tým, že práva získané Členmi klubu budú zachované.

6.2. V prípade uzavretia alebo pozastavenia Klubu na všetkých Kartách a účtoch Členov klubu bude zablokovaná možnosť započítania Bonusu, čo neporušuje právo člena klubu na využitie započítaného na jeho účte Bonusu v lehote do 180 dní od prevedenia jednotlivých transakcií.
6.3. V prípade uzavretia alebo pozastavenia Klubu Organizátor je povinný umiestniť príslušnú informáciu na internetovej stránke www.answear.sk, v obchodoch Answear.sk a informovať členov klubu emailom, sms správou alebo v inej zvolenej Organizátorom podobe.
6.4. Uzavretie alebo pozastavenie Klubu Organizátorom neoprávňuje Člena klubu k žiadosti voči Organizátorovi o vyplatenie Bonusu v hotovosti.

6.5. Odstúpenie z účasti v Klube prebieha na základe žiadosti Zákazníka po skontaktovaniu sa so zákazníckou podporou na emailovej adrese obchod@answear.sk alebo tel. č. +420 228 882 338.

 
7. KONEČNÉ USTANOVENIA. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Člen klubu má právo podať reklamáciu v súvislosti s realizáciou ustanovení Obchodných podmienok, predovšetkým v rozsahu priznaného Bonusu alebo uplatnenej zľavy. Reklamácia by mala byť podaná v lehote 30 dní od výskytu okolností, ktoré zdôvodňujú jej podanie. Reklamácia by mala byť poslána poštou, kuriérom, podaná osobne v sídle Organizátora alebo poslaná emailom na adresu obchod@answear.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára: answear.sk/kontakt.html) s komentárom: reklamácia answear. 

7.2. V záležitostiach neregulovaných týmito Obchodnými podmienkami platia slovenské právne predpisy.

7.3. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s uplatnením Obchodných podmienok budú riešené v príslušnom súde v súlade s obecne platnými predpismi.

7.4. Obsah Obchodných podmienok je sprístupnený pre všetkých Členov klubu na internetovej stránke www.answear.sk, v Kamennom obchode a v sídle Organizátora.

7.5. Tieto Obchodné podmienky sa považujú za prijaté Účastníkom podpísaním registračného formulára dostupného v Kamennom obchode alebo vstupom do Klubu cez internetovú stránku www.answear.sk.

 
Posledná aktualizácia: 15.07.2019

Prihláste sa k odberu newslettera a získajte zľavu 10€
Povedzte nám niečo o sebe, vďaka tomu Vám prispôsobíme zasielané ponuky.
Ďakujeme, že ste sa prihlásili k odberu newslettera.
Na zadanú emailovú adresu sme Vám zaslali správu.
Čo získate?
  • 10 EUR na prvé nákupy
  • prístup k jedinečným ponukám
  • možnosť predčasného využitia akcií
  • informácie o novinkách v našom e-shope
* Zľava je jednorázová, vzťahuje sa na celý sortiment ANSWEAR.sk a platí pri nákupe za min. 50 EUR
Zavrieť
WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SÚBORY COOKIES PRE SPRÁVNE A EFEKTÍVNE POSKYTOVANIE SLUŽIEB. MÔŽETE SI URČIŤ PODMIENKY ULOŽENIA ALEBO PRÍSTUPU DO COOKIES VO VAŠOM PREHLIADAČI, ALEBO V NASTAVENIACH SLUŽBY V SÚLADE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES V NAŠICH Podmienkach ochrany osobných údajov, KDE MÔŽETE TAKTIEŽ SKONTROLOVAŤ PODMIENKY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Zavrieť