Obsah košíka (0) Pre dopravu zadarmo Vám chýba 0 EUR
Doprava:
 0 EUR
Spolu »
0 EUR
Odoslať zoznam prianí Váš zoznam (0)

Zadajte email osôb, ktorým chcete zaslať svoj zoznam prianí.

Ako funguje schránka?
  • Maximálny počet produktov v schránke je 100
  • Pridanie produktu do schránky nerezervuje produkt.
  • Obsah schránky je ukladaný automaticky.
  • Vypredané produkty sú označené ako "nedostupné"
  • Pre neprihlásených zákazníkov je obsah schránky uložený po dobu jedného mesiaca
  • Pre prihlásených zákazníkov je obsah schránky dostupný tak dlho, kým ho sami ručne nevymažú.
Vážený zákazník, používate starú verziu prehliadača, čo môže spôsobovať, že niektoré funkcie e-shopu nebudú fungovať správne alebo budú nedostupné. Aktualizujte si prosím prehliadač.
Zmeniť jazyk
OBCHODNÉ PODMIENKY DARČEKOVÝCH POUKAZOV

Obchodné podmienky pre objednávanie a používanie Darčekových poukazov ANSWEAR.sk - pre individuálnych zákazníkov

§ 1

Pojmy používané v týchto Obchodných podmienkach znamenajú:
1. VYDAVATEĽ DARČEKOVÉHO POUKAZU (VYDAVATEĽ POUKAZU) - WEARCO spol. s r.o. Na zjeździe 11, 30-527 Kraków zapísaná v obchodnom registri vedenom na Oblastnom súde pre Kraków-Śródmieście v Krakove, oddelenie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego , s číslom KRS 0000414701, DIČ: 679-308-03-90, REGON: 122515020.
2. DARČEKOVÝ POUKAZ (POUKAZ) - je generovaná, Vydavateľom Poukazu, elektronická podoba hodnotného poukazu na doručiteľa (ktorý má podobu číselného a abecedného kódu alebo iba číselného) potvrdzujúca právo jej Užívateľa na výmenu hodnoty zhromaždenej na darčekovom poukaze na tovar v internetovom obchode ANSWEAR.sk s určitou dobou platnosti a elektronicky pripísanými informáciami o hodnote Kupónu. Darčekový kupón nie je platobnou kartou, nie je nástrojom elektronických peňazí v zmysle platných právnych predpisov.
3. ZÁKAZNÍK - odberateľ Darčekového poukazu od Vydavateľa Poukazu,
4. POUŽÍVATEĽ - každý doručiteľ darčekového poukazu,
5. HODNOTA K VYUŽITIU – suma pripísaná k darčekovému poukazu, do výšky ktorej Používateľ môže nakúpiť tovar ponúkaný na predaj v obchode ANSWEAR.sk,
6. OBCHOD ANSWEAR.SK - internetový obchod vedený na adrese url: www.answear.sk, umožňujúci využitie Darčekového poukazu, overenie stavu a hodnoty pre využitie na darčekovom poukaze.
7. TRANSAKCIA - operácia vykonaná použitím Darčekového poukazu spočívajúca vo výmene Darčekového poukazu za tovar a znížením výšky hodnoty k využitiu o sumu zodpovedajúcu hodnote tovaru kúpeného Zákazníkom v obchode ANSWEAR.sk.

§ 2


1. Darčekové poukazy majú podobu číselného a abecedného kódu, ktorý je elektronickým nosičom hodnoty k využitiu, zapísaný do grafického prevedenia Darčekového poukazu.
2. Darčekový poukaz slúži len k realizácii transakcií.
3. Darčekový poukaz je platný, to znamená, že ho možno vymeniť na tovar v dobe uvedenej na Kupóne.
4. Vydavateľ poukazu neberie zodpovednosť za chyby urobené zákazníkom počas výroby Kupónu, ktorých následkom je dodanie nesprávnej osobe (napr. chybne uvedená emailová adresa Užívateľa). Zákazník alebo Užívateľ majú právo nahlásiť stratenie alebo poškodenie Darčekového poukazu za účelom jeho blokády. Blokáda Darčekového poukazu prebehne okamžite, najneskôr na ďalší pracovný deň.
5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe Darčekového poukazu v lehote 10 dní odo dňa poslania Kupónu na adresu Používateľa uvedenú Zákazníkom. Odstúpenie môže mať podobu emailovej správy poslanej na adresu vydavateľa Kupónu. V takom prípade, deaktivácia Kupónu prebehne okamžite, najneskôr na ďalší pracovný deň po dni doručenia vydavateľovi Kupónu správy o odstúpení Zákazníka od zmluvy o kúpe Kupónu.
6. Odstúpením od zmlúv o kúpe (tz. Poslaním emailovej správy o odstúpení od kúpy Darčekového poukazu) Zákazník zaručuje, že do času deaktivácie Kupónu Užívateľ neuplatní Kupón. V prípade, že v čase medzi doručením emailovej správy od Zákazníka o odstúpení od Zmluvy a deaktiváciou Kupónu Zákazník použil Darčekový kupón, vydavateľ Kupónu nebude mať povinnosť vrátiť Zákazníkovi zaplatenú cenu za Darčekový kupón v rozsahu, v akom Užívateľ využil Hodnotu.

§ 3


1. Spoločnosť WearCo nie je zodpovedná za následky nemožnosti zrealizovania Darčekového poukazu, vzniknuté z okolností, za ktoré neberie zodpovednosť, predovšetkým týkajúce sa uplynutia doby platnosti Darčekového pokazu alebo príliš malej hodnoty na využitie v porovnaní s cenami tovaru ponúkaného v Obchode ANSWEAR.sk .
2. Spoločnosť WearCo nie je stranou právneho vzťahu medzi Užívateľom a Zákazníkom.

§ 4


1. Darčekový poukaz môže kúpiť len Zákazník prihlásený na svôj účet v Obchode ANSWEAR.sk. Darčekový poukaz bude poslaný Zákazníkovi po jeho zaplateniu čiastkou Hodnoty k dispozícii. Zaplatenie sumy Hodnoty k dispozícii môže prebehnúť výhradne platobným kanálom sprístupneným panelom GoPay. "
2. Darčekový poukaz môže Zákazník kúpiť pomocou sprístupnenej vydavateľom Kupónu aplikácie tvorca Darčekových poukazov (tvorca Gift Cards). Pre zakúpenie Kupónu je Zákazník povinný postupovať podľa postupu tvorca Darčekových pokazov.
3. Pomocou tvorca Darčekových kupónov má Zákazník právo určiť nasledujúce parametre Kupónu: nominálnu hodnotu Kupónu vybranú z ponuky sprístupnenej vydavateľom Kupónu; údaje o Používateľovi (emailová adresa); dátum dodania a individuálnú textovú správu pre Používateľa.

§ 5


1. Používateľ môže realizovať len Darčekové poukazy skôr aktivované Zákazníkom ich dobitou čiastkou Hodnoty na využitie.
2. Darčekové poukazy nie je možné vymieňať za peniaze.
3. Používateľ Darčekového kupónu môže používať Darčekový poukazy v čase jeho platnosti mnohokrát, až do vyčerpania Hodnoty na využitie.
4. Vydavateľ Kupónu, za účelom ochrániť záujmy Zákazníka alebo Používateľa Darčekového poukazu, si vyhradzuje právo na dočasnú blokádu možnosti používania Darčekového kupónu na požiadanie Zákazníka alebo Používateľa.
5. Používateľ realizuje Darčekový poukaz zadaním unikátneho kódu Darčekového poukazu v mieste jednoznačne označenom na využitie Darčekových poukazov: "DARČEKOVÝ POUKAZ". Hodnota košíka bude znížená o Hodnotu na využitie uloženú v deň vykonania nákupu na darčekový poukaz. Prevedenie Transakcie je rovnoznačné s nákupom a bude zaúčtované.
6. Darčekový poukaz môže byť prečítaný len v elektronickom prostredí, tj. každá operácia je overovaná v rozsahu jej prijateľnosti a určenia Hodnoty na využitie výhradne v Obchode ANSWEAR.sk
7. Používateľ Darčekového poukazu môže overiť stav účtu svôjho Kupónu (aktuálnu Hodnotu na využitie) na internetovej stránke obchodu ANSWEAR.sk na adrese www.answear.sk/overit_gc pomocou čísla Darčekového poukazu a zadaním správneho textu z políčka captcha.
8. Ak presahuje hodnotu tovaru kupovaného Zákazníkom Hodnotu na využitie, transakcia môže byť vykonaná za podmienkou zaplatenia Užívateľom rozdielu ceny v súlade s Obchodným podmienkami obchodu ANSWEAR.sk.
9. Ak je hodnota tovaru kupovaného Zákazníkom nižšia ako Hodnota na využitie, rozdiel medzi Hodnotou na využitie a cenou kupovaného tovaru určuje hodnota Darčekového poukazu po transakcií. Žiadna suma nesmie byť v takom prípade zaplatená Používateľovi ako "zostatok" alebo kapitalizácia zvyšná po vykonaní transakcie hodnoty Darčekového poukazu.
10. Pri nákupe s použitím Darčekového poukazu body ANSWEAR Club, podľa pravidiel určených v Obchodných podmienkach programu ANSWEAR Club a podľa voľby Užívateľa sú pripočítané od hodnoty transakcie a hodnoty prípadného príplatku vykonaného Užívateľom.
11. Používanie Darčekového poukazu možno spojiť s vlastnenými Užívateľom zľavovými kódami alebo s využitím bodov ANSWEAR Club podľa pravidiel určených v osobitných Obchodných podmienkach.
12. Nákupom Darčekového poukazu sa neprirátajú body Answear Clubu.

§ 6


1. Darčekový poukaz je možné používať v dobe platnosti uvedenej na kupóne alebo do jeho blokády na požiadanie Zákazníka alebo Užívateľa.
2. V prípade stratenia Darčekového poukazu je možná jeho blokáda vydavateľom kupónu na základe nahlásenia vykonaného Užívateľom prostredníctvom infolinky alebo emailovej správy na adresu: obchod@answear.sk. Spoločnosť WearCo neberie zodpovednosť za transakcie vykonané doručiteľovi Darčekového poukazu pred nahlásením. Nevyhnutnou podmienkou pre blokádu Darčekového poukazu je uvedenie Zákazníkom čísla, prideleného ku Kupónu zľavového kódu.
3. Vydavateľ Kupónu môže odmietnuť realizáciu Darčekového poukazu v nasledujúcich prípadoch:
a) uplynutia doby platnosti Darčekového poukazu,
b) nedostatku príslušných prostriedkov - Hodnoty na využitie - na darčekovom poukaze v pomere k cene objednávaného Užívateľom tovaru,
c) výskytu problémov technického charakteru znemožňujúcich realizáciu Darčekového poukazu, ktoré sa objavili z dôvodov nezávislých na vydaveteľovi Kupónu. V takom prípade Predajca v rámci technických a organizačných možností urobí nevyhnutné opatrenia na odstránenie vzniknutých prekážok v realizácii Kupónu.
4. Realizácia Darčekového poukazu Užívateľom je platnou transakciou aj vtedy, keď Užívateľ príde k vlastníctvu Kupónu neoprávneným spôsobom, ak však Kupón, cez nahlásenie blokády, nebude skôr blokovaný vydavateľom Kupónu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami.
5. Vrátenie tovaru kúpeného Užívateľom použitím Darčekového kupónu je možné podľa pravidiel platných v obchode ANSWEAR.sk. Vrátenie peňazí za vrátený tovar sa vykonáva elektronicky na Darčekový poukaz v podobe novej Hodnoty na využitie. Dobitie Darčekového poukazu hodnotou vráteného tovaru spôsobí obnovenie platnosti kupónu, tj. v takej situácii lehota na jej použitie začína znova.
6. V prípade problémov s realizáciou transakcie s použitím Darčekového poukazu, Užívateľ musi nahlásiť spoločnosti WearCo prostredníctvom infolinky alebo emailovej správy na adresu: obchod@answear.sk
7. Reklamácie spojené s darčekovými poukazmi budú zvážene spoločnosťou WearCo v písomnej podobe v lehote 14 dní odo dňa podania písomnej reklamácie Zákazníkom alebo Používateľom. Reklamácie možno podávať písomne ​​na adrese sídla Predajcu.

§ 7


1. V záležitostiach, ktoré nie sú regulované týmito Obchodnými podmienkami, platia príslušné právne predpisy.
2. Zákazník pred zaplatením finančných prostriedkov na Darčekový poukaz a Používateľ pred použitím Kupónu, sú zaviazaní oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienky a dodržiavať ich ustanovenia.
3. Obsah týchto Obchodných podmienok je dostupný na internetovej stránke na adrese www.answear.sk/karty. Predajca má povinnosť odovzdať Zákazníkovi / Používateľovi Obchodné podmienky v písomnej podobe na každú jeho písomnú požiadavku.
Spoločnosť WearCo si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v Obchodných podmienkach bez uvedenia dôvodu. O zmenách bude spoločnosť WearCo informovať z vhodným predstihom na internetovej stránke obchodu ANSWEAR.sk na adrese www.answear.sk. Zmeny Obchodných podmienok nesmia porušovať práva Zákazníkov, ktorí získali Kupón pred zmenou Obchodných podmienok.

Prihláste sa k odberu newslettera a získajte zľavu 10€
Povedzte nám niečo o sebe, vďaka tomu Vám prispôsobíme zasielané ponuky.
Ďakujeme, že ste sa prihlásili k odberu newslettera.
Na zadanú emailovú adresu sme Vám zaslali správu.
Čo získate?
  • 10 EUR na prvé nákupy
  • prístup k jedinečným ponukám
  • možnosť predčasného využitia akcií
  • informácie o novinkách v našom e-shope
* Zľava je jednorázová, vzťahuje sa na celý sortiment ANSWEAR.sk a platí pri nákupe za min. 50 EUR
Zavrieť
WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SÚBORY COOKIES PRE SPRÁVNE A EFEKTÍVNE POSKYTOVANIE SLUŽIEB. MÔŽETE SI URČIŤ PODMIENKY ULOŽENIA ALEBO PRÍSTUPU DO COOKIES VO VAŠOM PREHLIADAČI, ALEBO V NASTAVENIACH SLUŽBY V SÚLADE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES V NAŠICH Podmienkach ochrany osobných údajov, KDE MÔŽETE TAKTIEŽ SKONTROLOVAŤ PODMIENKY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Zavrieť