Informácie o spracovaní osobných údajov účastníkov súťaže „Project Packshot”

 

Správcom osobných údajov účastníkov Súťaže „PROJECT PACKSHOT“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Answear.com S.A. so sídlom v Krakove, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (KRS: 0000816066) (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Správca“).

Kontakt na Správcu: dpo@wearco.pl alebo Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov.

Účastníci udeľujú súhlas podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané za účelom uskutočnenia Súťaže, výberu Výhercov, odovzdania cien Výhercom a splnenia daňových povinností v súvislosti s udelenými cenami.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je: oprávnený záujem Správcu spočívajúci na uskutočnení Súťaže, výbere Výhercov, uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ako aj plnení zákonných povinností, ktoré má Správca pri plnení daňových povinností v súvislosti s udeľovaním cien.

Poskytovanie údajov nie je povinné, avšak neposkytnutie údajov neumožňuje účasť v Súťaži.

Účastníci majú právo na: prístup k údajom a ich aktualizáciu, obmedzenie spracúvania, požadovanie vymazania údajov a podanie námietky voči spracúvaniu údajov.

Údaje sa budú uchovávať počas trvania Súťaže a za účelom plnenia právnych záväzkov, vrátane daňových povinností, ale nie dlhšie ako 5 rokov od dátumu, kedy si Správca splnil svoje zákonné povinnosti.

Ak Účastník zistí, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.