Obchodné podmienky k súťaži Catch The Moment

Obchodné podmienky k súťaži „Catch the Moment“

§ 1. Všeobecné ustanovenia

1.    Tento poriadok (ďalej len „Súťažný poriadok“) určuje podmienky a zásady, na ktorých sa uskutoční súťaž pod názvom „Catch The Moment“ (ďalej len „Súťaž“).

2.    Usporiadateľom Súťaže je Wearco S.A. so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Krakove, XI. Hospodársky oddiel poľského národného registra s číslom KRS: 0000816066, IČO: 122515020, DIČ: 6793080390, so základným imaním 767.450,00 PLN (ďalej len „Usporiadateľ“).

3.    Súťaž bude prebiehať na Slovensku.

4.    Súťaž sa uskutoční v období od 5.3.2020 od 12:00 do 31.12.2020 do 23:59.

5.    Súťaž bude prebiehať etapami (ďalej len „Etapy“) v nasledujúcich obdobiach:
•    I. Etapa – marec - v období od 5.3.2020 od 12:00 do 31.3.2020 do 23:59
•    II. Etapa – apríl - v období od 1.4.2020 od 12:00 do 30.4.2020 do 23:59
•    III. Etapa – máj - v období od 1.5.2020 od 12:00 do 31.5.2020 do 23:59
•    IV. Etapa – jún - v období od 1.6.2020 od 12:00 do 30.6.2020 do 23:59
•    V. Etapa – júl - v období od 1.7.2020 od 12:00 do 31.7.2020 do 23:59    
•    VI. Etapa – august - v období od 1.8.2020 od 12:00 do 31.8.2020 do 23:59
•    VII. Etapa – september - v období od 1.9.2020 od 12:00 do 30.9.2020 do 23:59
•    VIII. Etapa – október - v období od 1.10.2020 od 12:00 do 31.10.2020 do 23:59
•    IX. Etapa – november - v období od 1.11.2020 od 12:00 do 30.11.2020 do 23:59 do 23:59           
•    X. Etapa – december - v období od 1.12.2020 od 12:00 do 31.12.2020 do 23:59
 
6.    Prihlášky do Súťaže budú prijímané iba v období jednotlivých etáp Súťaže.

7.    Súťaž je organizovaná prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Na internetovej stránke: www.catchthemoment.answear.sk (ďalej len „Súťažná stránka“) budú umiestnené: Obchodné podmienky súťaže, informácie o cenách, výsledky Súťaže a budú tu tiež prezentované súťažné Práce.

8.    Súťaž nie je organizovaná ani spoluorganizovaná, nie je sponzorovaná ani podporovaná sociálnou sieťou Instagram alebo jej prevádzkovateľom, a rovnako nie je žiadnym spôsobom spojená so sieťou Instagram alebo jej prevádzkovateľom.

§ 2. Účasť v súťaži

1.    Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník”) môžu byť iba fyzické osoby, ktoré:
a.    majú najmenej 18 rokov v deň prihlásenia do Súťaže,
b.    sú spotrebiteľmi a konajú na účely, ktoré nesúvisia s obchodnou, hospodárskou, remeselnou činnosťou alebo slobodným povolaním,
c.    bývajú na území Slovenska,
d.    majú svoj vlastný profil na Instagrame,
e.    spĺňajú podmienky účasti v Súťaži stanovené v tomto Súťažnom poriadku.

2.    Účastníkom súťaže nesmie byť zamestnanec, spolupracovník Usporiadateľa alebo ich rodinní príslušníci, t. j. manžel, manželka, rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá, súrodenci.
 

§ 3. Pravidlá Súťaže

1.    Každá etapa Súťaže bude prebiehať pod heslom mesiaca, ktoré Usporiadateľ oznámi na Súťažnej stránke v prvý deň každej etapy (ďalej len „Heslo mesiaca”).

2.    Úlohou Účastníka, ktorý sa zúčastňuje danej etapy Súťaže, je urobiť fotografiu, ktorá bude interpretovať Heslo mesiaca (ďalej len „Súťažná práca“).

3.    Podmienkou účasti v Súťaži je umiestnenie súťažnej Práce Účastníkom na jeho profile v Instagrame s nastavením verejného zobrazenia a zadanie v popise fotografie:
#CatchTheMomentSK, #answear_sk a @answear_sk.

4.    Účastník súhlasí s prezentáciou súťažných Prác, vrátane obrazu Účastníka, ktorý bude na nich zaznamenaný, prostredníctvom Usporiadateľa na súťažnej Stránke, v sociálnych médiách Usporiadateľa a na internetovej stránke www.answear.sk v sekcii #WeAreTheAnswear počas Súťaže a do dvoch mesiacov od jej ukončenia, a potom na účely archivácie.  

5.    Účastník sa do Súťaže môže prihlásiť niekoľkokrát.

6.    Riadne uverejnené a opísané súťažné Práce v súlade s vyššie uvedeným ods. 3 posúdi súťažná komisia (ďalej len „Komisia“) vymenovaná Usporiadateľom z hľadiska kvality, kreativity a atraktivity súťažnej Práce, a interpretácie Hesla mesiaca.

7.    Ceny udeľuje Komisia za každú etapu Súťaže. Komisia bude brať do úvahy súťažné Práce prihlásené do Súťaže počas danej etapy.   

8.    Zverejnením súťažnej Práce na sociálnej sieti Instagram a jeho popísaním spôsobom uvedeným v § 3 ods. 3 vyššie, Účastník vyhlasuje, že:
a)    je autorom prihlásenej súťažnej Práce, je držiteľom všetkých autorských práv a s nimi súvisiacich práv k danej práci, pričom tieto práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené ani zaťažené právami tretích strán,
b)    Súťažná Práca neporušuje žiadne práva tretích strán, a preto žiadne tretie strany nepodajú sťažnosť proti Usporiadateľovi v súvislosti s používaním súťažnej Práce prostredníctvom Organizátora spôsobom uvedeným v tomto Súťažnom poriadku,
c)    osoby, ktorých obraz bol zaznamenaný v súťažných Prácach, súhlasili s verejným zdieľaním fotografií zo strany Usporiadateľa a s použitím ich obrazu v rozsahu stanovenom v tomto Súťažnom poriadku,
d)    sa zaväzuje oslobodiť Usporiadateľa od akýchkoľvek nárokov predložených tretími stranami v súvislosti s použitím súťažnej Práce Usporiadateľom v rozsahu stanovenom v Súťažnom poriadku, ktoré vyplývajú z podania nepravdivých vyhlásení Účastníka, ako aj napraviť škody z toho vyplývajúce.

9.    Súťažní Práca nemôže obsahovať vulgárny, urážlivý obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore so slušnosťou a platnými zákonmi.

10.    Po uverejnení súťažnej Práce na Instagrame Účastník potvrdzuje, že spĺňa kritériá, ktoré ho oprávňujú k účasti v Súťaži a súhlasí s účasťou v Súťaži za podmienok stanovených v Súťažnom poriadku.

§ 4. Výhercovia a ceny

1.    Informácie o výsledkoch každej súťažnej etapy Súťaže budú zverejnené na súťažnej Stránke do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení danej súťažnej etapy.

2.    Komisia vyberie spomedzi Účastníkov celkom 10 víťazov Súťaže, po jednom víťazovi v každej etape Súťaže (ďalej len „Výhercovia“).

3.    V rámci Súťaže získajú Výhercovia 10 hlavných cien (ďalej len „Hlavné ceny“) a začínajúc III. etapou 32 ocenení, 4 v každej etape súťaže (ďalej len: "OCENENIA), vo forme jednorazového zľavového kódu poskytujúceho zľavu vo výške 90 % na nákup v maximálnej hodnote 75 Eur. Kód platí na všetky produkty dostupné na Answear.sk po dobu 90 dní od jeho obdržania. Usporiadateľ vyhlási na súťažnej Stránke, aká je Hlavná cena v prvý pracovný deň danej etapy Súťaže.

4.    Usporiadateľ okrem Hlavných cien udelí každému Výhercovi peňažnú cenu vo výške rovnajúcej sa 11,11 % Hlavnej ceny. Výška peňažnej ceny bude zodpovedať výške dane z príjmu účtovanej Výhercovi v súvislosti s výhrou v Súťaži. Účastník súhlasí s tým, že peňažná cena bude pred vydaním hlavnej ceny stiahnutá a zaplatená na účet príslušného Daňového úradu prostredníctvom Usporiadateľa, ako platiteľa paušálnej dane z príjmu fyzických osôb z výhry v súťaži. Hlavné ceny a peňažné ceny sa budú ďalej spoločne označovať ako „Ceny“ a každá samostatne ako „Cena“.

5.    Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre v správe zaslanej Usporiadateľom v systéme vnútornej korešpondencie prostredníctvom platformy Instagram. Výherca je povinný potvrdiť do 5 dní tou istou formou, že obdržal informácie o výhre a odoslať informácie požadované Usporiadateľom na uvedenú e-mailovú adresu, a to najmä: meno a priezvisko, adresu na odoslanie Ceny a údaje potrebné na vyrovnanie paušálnej dane z príjmu fyzických osôb z výhry v Súťaži.

6.    Ak Usporiadateľ nemôže z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať Výhercu Súťaže alebo nedostane odpoveď na oznámenie o výhre do 5 dní, vyhradzuje si právo udeliť Cenu inému Účastníkovi.

7.    Výherca Súťaže môže do 5 (piatich) dní od prijatia oznámenia o výhre podať vyhlásenie o odmietnutí prijatia Ceny.

8.    Žiadna Cena v Súťaži nemôže byť vymenená za peňažný ekvivalent alebo inú vecnú cenu.

9.    Ceny v Súťaži budú Výhercom odoslané poštou na adresu, ktorú uvedú v správe uvedenej v ods. 5 vyššie, s podmienkou, že Ceny budú odosielané na náklady Usporiadateľa iba na území Slovenska. Ak Výherca uvedie dodaciu adresu mimo Slovenska, Usporiadateľ má právo zdržať sa a neodosielať Cenu až do obdržania sumy od Výhercu, ktorá sa bude rovnať nákladom na odoslanie Ceny mimo územie Slovenska.

§ 5. Autorské práva

1.    S výhradou ods. 4 nižšie, Výherca udeľuje Usporiadateľovi, bez povinnosti zaplatenia odmeny, iba výmenou za získanú Cenu, výhradný súhlas na ocenenú súťažnú Prácu na obdobie 5 rokov bez teritoriálneho obmedzenia v nasledujúcich oblastiach použitia:
a)    zaznamenanie a reprodukcia súťažnej Práce alebo jej časti - vtváranie kópií súťažnej Práce pomocou všetkých dostupných techník vrátane tlače, reprografickéhoči magnetického záznamu, digitálnej techniky,
b)    ukladanie do pamäte počítača a ďalších podobne prevádzkovaných zariadení,
c)    zmena súťažnej Práce, vrátane o. i. právo na opravu, prerobenie a zmenu celej súťažnej Práce a jej jednotlivých prvkov, kombinácia súťažnej Práce s inými dielami,
d)    uvádzanie na trh, požičiavanie alebo prenájom kópií súťažnej Práce,
e)    v rozsahu šírenia súťažnej Práce alebo jej časti - vystavovanie, zobrazovanie, reprodukcia, vysielanie a opakované vysielanie, ako aj zverejňovanie súťažnej Práce takým spôsobom, aby k nej každý mohol mať prístup v mieste a čase, ktoré si sám vybral, s využitím všetkých dostupných techník, vrátane využívania v internetovej sieti a v iných počítačových sieťach,
f)    umiestňovanie na všetkých médiách určených na riadenie reklamy a propagácie, najmä: katalógy, noviny, poznámkové bloky.

2.    Bez ohľadu na vyššie uvedený súhlas, Výherca oprávňuje Usporiadateľa, aby v jeho mene uplatňoval a zastával osobné autorské práva k súťažnej Práci. Na základe vyššie uvedeného oprávnenia má Usporiadateľ právo: (i) rozhodnúť o spôsobe označenia autorstva súťažnej Práce, (ii) dohliadať na spôsob používania súťažnej Práce.

3.    Výherca tiež oprávňuje Usporiadateľa na vykonávanie závislých autorských práv k súťažnej Práci, ako aj na výhradné povolenie udelené Usporiadateľom tretím stranám na vykonávanie závislých práv k súťažnej Práci.

4.    Usporiadateľ a Výherca potvrdia v uzatvorenej písomnej zmluve udelenie výhradného súhlasu na súťažnú Prácu a rovnako udelenie oprávnení uvedených v ods. 3 a 4 vyššie. Zmluva bude obsahovať najmä: oblasti využívania, oprávnenie na vykonávanie závislých práv k súťažnej Práci a oprávnenie na vykonávanie osobných autorských práv k súťažnej Práci.   

§ 6. Záverečné ustanovenia

1.    Súťažný poriadok je dostupný na súťažnej Stránke.

2.    Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Súťažného poriadku. Zmena Súťažného poriadku nadobudne účinnosť od okamihu, keď bude zmenený Súťažný poriadok uverejnený na súťažnej Stránke. Zmena Súťažného poriadku nemôže obmedziť práva, ktoré už Účastníci získali.

3.    Účastník môže podať reklamáciu týkajúcu sa spôsobu vedenia Súťaže. Reklamácie posúdi Usporiadateľ do 14 dní odo dňa ich prijatia.

4.    Aby ste mohli podať reklamáciu alebo sťažnosť týkajúcu sa spôsobu vedenia Súťaže, jej pravidiel alebo vo všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa Súťaže, informujte o tom Usporiadateľa odoslaním e-mailu na adresu marketing@answear.sk. Reklamácia by mala obsahovať meno, priezvisko, adresu Účastníka, ako aj uvedenie dôvodu reklamácie a konkrétneho správania Usporiadateľa v danej situácii. Reklamácie je možné odosielať aj do sídla Usporiadateľa.

5.    Usporiadateľ zbavuje sociálnu sieť Instagram a jej prevádzkovateľa všetkej zodpovednosti za všetky nároky, najmä za nároky Účastníkov týkajúce sa Súťaže. Všetky otázky, pripomienky, reklamácie a sťažnosti, ako aj akékoľvek nároky súvisiace so Súťažou, by mal Účastník posielať priamo Usporiadateľovi a v žiadnom prípade na sociálnu sieť Instagram, alebo jej prevádzkovateľovi.

6.    Všetky informácie o Súťaži obsiahnuté v propagačných a reklamných materiáloch sú iba pomocné, rozsah práv Účastníkov a Usporiadateľa je stanovený v tomto Súťažnom poriadku.