Podmienky súťaže „Lifespiration starts here. ”

Pravidlá súťaže „Lifespiration starts here. ”


§ 1. Všeobecné ustanovenia


1.     Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá”) definujú podmienky a zásady súťaže pod názvom „Lifespiration starts here.” (ďalej len „Súťaž”).
2.    Organizátorom Súťaže je Answear.com S.A. so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapísaná v registri podnikateľov KRS vedenom na Okresnom Súde v Krakove, XI Hospodárske Oddelenie KRS pod číslom KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, so základným kapitálom 867.245,25 PLN (ďalej len „Organizátor”). 
3.    Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky.  
4.    Súťažné práce do Súťaže budú prijímané v období od 1.10.2021 od 10:00 do 30.11.2021 do 23:59.  
5.    Súťaž je organizovaná prostredníctvom siete Instagram. Na internetových stránkach na adrese: www.lifespirationstartshere.answear.sk (ďalej len: „Stránky súťaže”) budú umiestnené: Pravidlá, informácie o cenách, výsledky Súťaže, a budú predstavené Súťažné práce.
6.    Súťaž nie je organizovaná, spoluorganizovaná, sponzorovaná ani podporovaná sieťou Instagram alebo jeho prevádzkovateľom a nie je so sieťou Instagram alebo jeho prevádzkovateľom žiadnym spôsobom spojená


§ 2. Účasť v Súťaži


1)    Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník”) môže byť výhradne fyzická osoba, ktorá:
       a)    najneskôr v deň pristúpenia do Súťaže dovŕšila 18 rokov, 
       b)    je spotrebiteľom a pôsobí s cieľom nesúvisiacim s obchodnou, ekonomickou, remeselnou alebo slobodnou profesiou,
       c)    býva na území Slovenskej republiky,
       d)    má svoj profil v sieti Instagram,
       e)    spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži stanovené v týchto Pravidlách.
2)    Účastník súťaže nesmie byť zamestnancom ani spolupracovníkom Organizátora, ani členom ich rodín, tj. manžel, rodič, starý rodič, dieťa, vnúča, súrodenec.
 

§ 3. Pravidlá Súťaže


1.    Súťaž sa bude konať pod heslom: Lifespiration starts here (ďalej len: „Heslo”).
2.    Úlohou Účastníka, ktorý sa zúčastňuje Súťaže, je vytvoriť fotografiu alebo video, ktoré je interpretáciou Hesla (ďalej len: „Súťažná práca”).
3.    Podmienkou účasti v Súťaži je umiestnenie Súťažnej práce Účastníkom na jeho profile, ktorý sa nachádza v sieti Instagram s aktívnym verejným nastavením a umiestnenie v popise fotografie: hashtagov #Lifespirationstartshere, #answear_sk a @answear.sk
4.    V okamihu zverejnenia Súťažnej práce na Instagrame a jej označení spôsobom uvedeným v ods. 3 vyššie, Účastník udeľuje Organizátorovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jej použitie (vrátane akýchkoľvek jej zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia Organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Licencia“ alebo „nevýhradná licencia“). Nevýhradnú licenciu k ním predloženej Súťažnej práci a súhlasí so šírením obrazu Účastníka alebo tretích osôb zaznamenaného v Súťažnej práci Organizátorom, po dobu Súťaže a šesť mesiacov po jej skončení, bez územných obmedzení v nasledujúcich oblastiach využitia:
         a.    v rozsahu záznamu a reprodukcie Súťažnej práce - vytvárania kópií Súťažnej práce pomocou digitálnej technológie, vkladanie do pamäte počítača a iných podobných zariadení;
         b.    v rozsahu distribúcie Súťažnej práce - verejné sprístupnenie Súťažnej práce takým spôsobom, aby k nej mal prístup každý v ním zvolenom mieste a čase, 
         c.    šírenie Súťažnej práce na Internete, najmä na webových stránkach a na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn) internetového obchodu Answear prevádzkovaného pod doménami www.answear.com / hu / bg / ro / ua / sk / cz / gr / hr a na stránkach súťaže  https://lifespirationstartshere.answear.com// hu / bg / ro / ua / sk / cz / gr / hr.
5.    Účastník môže do Súťaže prihlásiť niekoľko Súťažných prác. 
6.    Správne zverejnené a označené Súťažné práce v súlade s ods. 3 vyššie budú hodnotené súťažnou komisiou (ďalej len „Komisia”), menovanou Organizátorom s ohľadom na kvalitu, kreativitu a atraktivitu Súťažnej práce a interpretácii Hesla. 
7.    Ceny budú priznané Komisiou. Komisia bude brať do úvahy Súťažné práce prihlásené do Súťaže po dobu trvania Súťaže.   
8.    Zverejnením Súťažnej práce na Instagrame označenej spôsobom uvedeným v § 3 ods. 3 vyššia Účastník vyhlasuje, že:
        a)    je autorom prihlásenej Súťažnej práce, má na ňu všetky majetkové autorské a súvisiace práva a tieto práva nie sú v žiadnom prípade obmedzené alebo zaťažené právami tretích strán,
        b)    Súťažné práce neporušujú žiadne práva tretích strán a teda žiadne tretie strany nebudú proti Organizátorovi vystupovať v súvislosti s využitím Súťažnej práce Organizátorom, spôsobom ustanoveným týmito Pravidlami,
        c)    osoby, ktorých snímky boli zvečnené, zachytené v súťažnej práci, dali súhlas so zverejnením ich snímok Účastníkom a distribúciou ich snímok Organizátorom v rozsahu určenom týmito Pravidlami, za čo Účastník v plnom rozsahu zodpovedá,
        d)    zaväzuje sa oslobodiť Organizátora od všetkých nárokov vznesených tretími stranami v súvislosti s používaním Organizátorom Súťažnej práce a/alebo obrazov osôb predstavených v Súťažných prácach v rozsahu uvedenom v Pravidlách, vyplývajúcich z predloženia nepravdivých vyhlásení zo strany Účastníka, ako aj k náprave škôd Organizátora z toho vyplývajúcich. 
9.    Súťažná práca nemôže obsahovať vulgárne výrazy, urážlivý obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a platnými zákonmi.
10.  V okamihu zverejnenia Súťažnej práce na Instagrame Účastník potvrdzuje, že spĺňa kritériá, ktoré mu dávajú nárok na účasť v Súťaži, a súhlasí s účasťou v Súťaži v súlade so zásadami stanovenými v Pravidlách. 
 

§ 4. Výhercovia a ceny


1.    Informácie o výsledkoch Súťaže budú zverejnené na Stránkach súťaže do 14 dní od ukončenia Súťaže.
2.    V súťaži budú udelené: 
•    1 hlavná cena: 1111 eur v hotovosti
•    7 ďalších cien: 2 x poukaz v hodnote 100 eur na nákup na answear.sk
•                             5 x poukaz v hodnote 50 eur na nákup na answear.sk
3.    Každá osoba, ktorá dostane cenu v Súťaži - hlavnú alebo ďalšiu, bude ďalej nazývaná Laureátom
4.    Okrem cien prizná Organizátor každému z Laureátov peňažnú odmenu v hodnote zodpovedajúcej ekvivalentu 11,11% ceny. Vyššie peňažné výhry bude zodpovedať výške dane z príjmu, ktorú musí Laureát odviesť v súvislosti s výhrou v Súťaži. Účastník súhlasí s tým, aby bola peňažná odmena pred vydaním výhry strhnutá a prevedená na účet príslušného Daňového úradu v Poľsku Organizátorom, čoby platcom paušálnej dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s výhrou v Súťaži. 
5.    Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa vyrovnania dane z príjmu fyzických osôb v súvislosti s výhrou v Súťaži sú Laureáti súťaže, ktorí nemajú daňovú rezidenciu v Poľsku, povinní nezávisle overiť a splniť daňovej povinnosti vo svojej krajine daňovej rezidencie v súvislosti z výhrou v Súťaži.
6.    Laureáti Súťaže budú informovaní o výhre v správe zaslanej Organizátorom prostredníctvom interného korešpondenčného systému platformy Instagram. Laureát je povinný do 5 dní rovnakým spôsobom potvrdiť, že dostal informácie o výhre, a zaslať informácie požadované Organizátorom na uvedenú e-mailovú adresu, najmä: meno a priezvisko, adresu pre zaslanie Ceny a údaje pre zúčtovanie paušálnej dane z príjmu fyzických osôb v súvislosti s výhrou v Súťaži.
7.    Ak sa Organizátor z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť spojiť s Laureátom súťaže, alebo nedostane odpoveď na zaslané oznámenie o výhre do 5 dní, vyhradzuje si právo udeliť Cenu inému Účastníkovi.
8.    Laureát Súťaže môže podať vyhlásenie o odmietnutí prijatí Ceny do 5 (piatich) dní od doručenia oznámenia o výhre.
9.    Žiadna Cena v súťaži nie je vymeniteľná za peňažný ekvivalent alebo inú vecnú cenu. 
10.  Hlavná cena bude poukázaná Laureátovy na bankový účet a ďalšie ceny v súťaži budú zaslané Laureátom poštou na adresu uvedenú v správe podľa ods. 6 vyššie, s tým, že Ceny budú zaslané na náklady Organizátora výhradne na území Slovenskej republiky. V prípade, že Laureát uvedie adresu pre zaslanie, ktorá sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky, Organizátor má právo zdržať sa odovzdávania ceny do doby, než dostane od Laureáta čiastku zodpovedajúcu hodnote odoslania zásielky s Cenou mimo územia Slovenskej republiky.
 

§ 5. Licencia


1.    Laureát udeľuje Organizátorovi, bez nároku na odmenu, ale iba výmenou za prijatú cenu, nevýhradnú licenciu na ocenenú Súťažnú prácu a súhlasí so šírením obrazu Laureáta a/alebo tretích osôb, ktoré boli prezentované v Súťažnej práci po dobu 5 rokov na území Poľska a ďalších krajín sveta v nasledujúcom rozsahu využitia: 
       a)    záznam a reprodukcia Súťažnej práce alebo jej časti - vytváranie kópií Súťažnej práce pomocou všetkých dostupných techník, vrátane tlače, reprografického, magnetického záznamu, digitálnou technikou, 
       b)    umiestnenia Súťažnej práce na výrobkoch, vrátane odevov, obuvi, doplnkov vyrobených na objednávku Organizátora, rovnako ako zavádzanie výrobkov, na ktorých bola zaznamenaná Súťažná práca na trh;
       c)    zadania Súťažnej práce do pamäti počítača a ďalších podobných zariadení,
       d)    modifikácie Súťažnej práce, vrátane oi. práva na opravu, vykonávanie úprav a zmeny v plnom rozsahu Súťažnej práce a jej jednotlivých prvkov, zlúčenie Súťažnej práce s inými dielami,
       e)    uvádzania na trh, požičiavanie alebo prenájom kópií Súťažnej práce a produktov, na ktorých bola Súťažná práca umiestnená,
        f)    v rozsahu šírenia Súťažnej práce alebo jej časti - vystavovanie, zobrazovanie a verejné sprístupňovanie Súťažnej práce, vrátane výrobkov, na ktorých bola Súťažná práca umiestnená takým spôsobom, aby k nej mal každý prístup v mieste a čase, ktorý si sám zvolí, za použitia všetkých dostupných techník, vrátane internetu a ďalších počítačových sietí, 
        g)    umiestnenie Súťažnej práce na všetkých médiách pre reklamné a propagačné akcie, vrátane    najmä: katalógov, novín, poznámkových blokov.
2.    Bez ohľadu na vyššie uvedenú licenciu Laureát oprávňuje Organizátora k realizácii jeho osobných autorských práv na Súťažnú prácu podľa §12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedeného oprávnenia má Organizátor okrem iného právo: (i) rozhodovať o spôsobe označenia autorstva Súťažnej práce, (ii) kontrolovať spôsob využitia Práce.
3.    Laureát rovnako umožňuje Organizátorovi uplatňovať odvodené autorské práva k Súťažný práci, ako aj výhradné udelenie Organizátorom povolenia tretím osobám na výkon odvodených práv k Súťažnej práci. 
4.    Na žiadosť Organizátora, Organizátor a Laureát v zmluve uzatvorenej písomne potvrdia udelenie nevýhradnej licencie k Súťažnej práci, súhlas so šírením obrazu a udelenie oprávnení uvedených v ods. 2 a 3 vyššie. Zmluva bude predovšetkým obsahovať: oblasti využitia, na ktoré je udelená licencia, súhlas s šírením obrazu osôb, ktoré boli predstavené v Súťažnej práci, oprávnenie na výkon odvodených práv k Súťažnej práci a oprávnenie k uplatňovaniu osobných autorských práv k Súťažnej práci.   
 

§ 6. Záverečné ustanovenia


1.    Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na Stránkach súťaže. 
2.    Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá. Zmena Pravidiel nadobudne v okamžiku zverejnenia zmenených Pravidiel na Stránkach súťaže. Zmena Pravidiel nemôže obmedziť práva nadobudnuté Účastníkmi.
3.    Účastník môže podať sťažnosť na spôsob vedenia Súťaže. Sťažnosť bude Organizátorom vyriešená do 14 dní od dátumu jej doručenia.
4.    Ak chcete podať sťažnosť na spôsob vedenia súťaže, jej podmienky, alebo v akýchkoľvek ďalších otázkach týkajúcich sa súťaže, mali by ste to oznámiť Organizátorovi zaslaním e-mailu na adresu social@answear.cz. Sťažnosť by mala obsahovať meno, priezvisko, adresu Účastníka ako aj dôvod na podanie sťažnosti a konkrétne správanie Organizátora. Reklamácie je možné odosielať aj do sídla Usporiadateľa. 
5.    Organizátor zbavuje sieť Instagram a jej prevádzkovateľa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek nároky, najmä nároky Účastníkov spojené so Súťažou. Akékoľvek otázky, komentáre a sťažnosti, rovnako ako všetky nároky spojené so súťažou, by mal Účastník zaslať priamo Organizátorovi, v žiadnom prípade spoločnosti Instagram alebo jej prevádzkovateľovi.
6.    Všetky informácie o súťaži obsiahnuté v reklamných a propagačných materiáloch majú iba pomocný charakter, rozsah oprávnenia Účastníkov a Organizátora je definovaný týmito Pravidlá.

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE 
„Lifespiration starts here. ”

Správcom osobných údajov účastníkov Súťaže „Lifespiration starts here.“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Answear.com S.A. so sídlom v Krakove, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (KRS: 0000816066) (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Správca“). 

Kontakt na Správcu: iod@answear.com alebo Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov.

Účastníci udeľujú súhlas podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané za účelom uskutočnenia Súťaže, výberu Výhercov, odovzdania cien Výhercom a splnenia daňových povinností v súvislosti s udelenými cenami.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je: oprávnený záujem Správcu spočívajúci na uskutočnení Súťaže, výbere Výhercov, uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ako aj plnení zákonných povinností, ktoré má Správca pri plnení daňových povinností v súvislosti s udeľovaním cien. 

Poskytovanie údajov nie je povinné, avšak neposkytnutie údajov neumožňuje účasť v Súťaži.

Účastníci majú právo na: prístup k údajom a ich aktualizáciu, obmedzenie spracúvania, požadovanie vymazania údajov a podanie námietky voči spracúvaniu údajov. 

Údaje sa budú uchovávať počas trvania Súťaže a za účelom plnenia právnych záväzkov, vrátane daňových povinností, ale nie dlhšie ako 5 rokov od dátumu, kedy si Správca splnil svoje zákonné povinnosti.

Ak Účastník zistí, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, má právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.