Podmienky súťaže "MÁŠ ANSWEAR"

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto podmienky (ďalej len: „PODMIENKY”) stanovujú podmienky a zásady priebehu súťaže s názvom „MÁŠ ANSWEAR” (ďalej len: „SÚŤAŽ”).
 2. Organizátorom súťaže je spoločnosť „Answear.com S.A.“ so sídlom v Krakove na adrese: Poľsko, 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, Poľsko, zapísaná v registri podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom Kraków-Śródmieście v Krakove, 11. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000816066, IČO PL (REGON): 122515020, DIČ PL: 6793080390, so základným imaním 859 500,00 PLN (ďalej len: „ORGANIZÁTOR”).
 3. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
 4. Súťaž prebieha v období od dňa 15. februára 2021 od 12.00 do dňa 14. marca 2021 do 23:59.
 5.  Súťaž je organizovaná prostredníctvom siete Instagram. Na webovej stránke na adrese: https://mas.answear.sk (ďalej len: „SÚŤAŽNÁ STRÁNKA”) sú zverejnené: Podmienky, informácie o cenách, výsledky Súťaže, a budú predstavené Súťažné práce.
 6. Účastník súťaže súťaž neorganizuje ani sa na jej organizácii nepodieľa, ani ju nesponzoruje, ani nepodporuje sieť Instagram, ani jej prevádzkovateľa, a nie je so sieťou Instagram alebo jej prevádzkovateľom žiadnym spôsobom zviazaná.

§ 2. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

 1. Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník”) môže byť výhradne fyzická osoba, ktorá:
  1. najneskôr v deň prihlásenia sa do Súťaže dosiahla 18 rokov,
  2. je spotrebiteľom a nekoná v súvislosti s obchodnou, hospodárskou, remeselníckou činnosťou alebo so slobodným povolaním, vykonávaným touto osobou,
  3. má pobyt na území Slovenskej republiky,
  4. má svoj profil v sieti Instagram,
  5. spĺňa podmienky účasti na Súťaži stanovené v týchto Podmienkach.
 2. Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec ani spolupracovník Organizátora ani členovia ich rodín, tzn. manžel/-ka, rodičia, starí rodičia, deti, vnuci, súrodenci.

§ 3. ZÁSADY SÚŤAŽE

 1. Úlohou Účastníka, ktorý sa zúčastňuje na Súťaži, je vykonanie fotografie alebo krátkeho filmu (s Účastníkom vytvoreným hudobným pozadím alebo bez hudobného pozadia), ktoré nadväzujú na kampaň ANSWEAR „Máš Answear“ (ďalej len: „SÚŤAŽNÁ PRÁCA”). Súťažná práca nemusí obsahovať obraz Účastníka ani obraz inej osoby.
 2. Podmienkou zúčastnenia sa na Súťaži je zverejnenie Súťažnej práce Účastníka na jeho profile v sociálnej sieti Instagram s aktívnym verejným zverejnením a s nasledujúcim opisom fotografie alebo filmu: #masanswear @answear_sk.
 3.  Účastník udeľuje súhlas s prezentovaním Súťažných prác, vrátane v nich zachyteného obrazu Účastníka, Organizátorom na Súťažnej stránke, v sociálnych sieťach Organizátora, ako aj na webovom sídle www.answear.sk v časti #WeAreTheAnswear, počas trvania Súťaže, ako aj v priebehu dvoch mesiacov od jej ukončenia, a následne na archívne účely.  
 4. Účastník sa na Súťaži môže zúčastniť viacnásobne.
 5. Správne zverejnené a popísané Súťažné práce, v súlade s vyššie uvedeným ods. 2, bude posudzovať Organizátorom povolaná Súťažná komisia, ktorá bude práce posudzovať ohľadne kvality, kreativity, atraktivity Súťažnej práce a interpretácie súťažnej úlohy.   
 6. Účastník zverejnením Súťažnej práce v sieti Instagram, ako aj jej popísaním spôsobom, ktorý je stanovený vo vyššie uvedenom § 3 ods. 2, vyhlasuje, že:
  1. je autorom prihlásenej Súťažnej práce, má na ňu všetky majetkové autorské práva a príbuzné práva, a tieto práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené ani zaťažené právami tretích osôb,
  2. Súťažná práca neporušuje akékoľvek práva tretích osôb a v súvislosti s tým žiadne tretie osoby nepodajú voči Organizátorovi, v súvislosti s využívaním Súťažnej práce Organizátorom spôsobom stanoveným týmito Podmienkami,
  3. osoby, ktorých obraz je zachytený v Súťažnej práci, súhlasili so zverejnením fotografií/filmov Účastníkom, ako aj na využitie ich obrazov v rozsahu stanovenom týmito Podmienkami,
  4. zaväzuje sa oslobodiť Organizátora od všetkých požiadaviek a nárokov, ktoré podajú tretie osoby v súvislosti s použitím Súťažnej práce Organizátorom v rozsahu stanovenom týmito Podmienkami, v dôsledku podania nepravdivých vyhlásení Účastníkom, a tiež sa zaväzuje napraviť s tým súvisiace škody.
 7. Súťažná práca nesmie obsahovať vulgárne slová, urážlivý obsah alebo obsah v rozpore s dobrými mravmi a platnou legislatívou.
 8. V momente zverejnenia Súťažnej práce v sieti Instagram, Účastník potvrdzuje, že vlastní autorské práva na Súťažnú prácu a výlučne on môže s týmito právami nakladať, získal súhlas osôb, ktorých obrazy boli zaznamenané v Súťažnej práci, na ich ďalšie použitie, za pôvod, usporiadanie autorských práv a ďalších práv Súťažnej práce a za správnosť údajov poskytnutých Organizátorovi zodpovedá Účastník.  Účastník spĺňa kritériá, ktoré ho oprávňujú zúčastniť sa Súťaže, a vyjadruje súhlas s účasťou na Súťaži podľa zásad, ktoré stanovujú Podmienky.
 9. Účastník sa zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela okrem odmeny uvedenej v týchto podmienkach súťaže.

 

 

 

§ 4. VÍŤAZI A CENY

 1. Súťažná komisia z Účastníkov vyberie jednu osobu, ktorá získa hlavnú cenu vo forme oblečenia, obuvi, doplnkov zo sortimentu internetového obchodu Answear na adrese: https://answear.sk s celkovou hodnotou nepresahujúcou 200 Eur (slovom: dvesto Eur) ďalej len „Cena”.
 2. Organizátor okrem Ceny udelí Víťazovi peňažnú cenu vo výške predstavujúcej ekvivalent 19 %, a to z rozdielu hodnoty hlavnej ceny a hodnoty oslobodenej od dane z príjmu (§9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmu). Výška peňažnej ceny zodpovedá výške dane z príjmu, ktorú musí Víťaz zaplatiť v súvislosti s výhrou v Súťaži. Účastník súhlasí, aby Organizátor peňažnú cenu, pred vydaním Ceny, zúčtoval a uhradil na účet príslušného Daňového úradu, ako platca paušálnej dane z príjmu fyzických osôb od výhier v Súťaži.
 3. Víťaz Súťaže bude informovaný o výhre správou, ktorú zašle Organizátor v systéme internej korešpondencie, prostredníctvom siete Instagram. Víťaz je povinný potvrdiť v priebehu 5 pracovných dní rovnakou formou, akou bol informovaný o výhre, a tiež zaslať Organizátorom požadované informácie, na príslušnú e-mailovú adresu, predovšetkým: meno a priezvisko, adresu na zaslanie Ceny, ako aj údaje na zúčtovanie paušálnej dane z príjmu fyzických osôb z výhry v Súťaži. Víťaz je tiež vo vyššie stanovenej lehote povinný zaslať Organizátorovi informácie o vybranom oblečení, obuvi, doplnkoch, o ktorých hovorí vyššie uvedený ods. 1. Keď uplynie vyššie opísaná lehota, Víťaz nebude mať právo zmeniť vybraný sortiment alebo vybrať dodatočný sortiment, a to hoci aj v prípade, keď hodnota zmeneného sortimentu bola by nižšia, než suma, o ktorej hovorí vyššie uvedený ods. 1.
 4. Ak sa Organizátor z akéhokoľvek dôvodu nedokáže skontaktovať s Víťazom Súťaže, alebo ak v priebehu 5 dní nedostane odpoveď na zaslané oznámenie o výhre, Organizátor si vyhradzuje právo udeliť Cenu inému Účastníkovi.
 5. Víťaz Súťaže môže zložiť vyhlásenie o odmietnutiu prijatia Ceny v priebehu 5 (piatich) dní od prijatia oznámenia o výhre.
 6. Súťažná Cena nemôže byť vymenená na peňažný ekvivalent.
 7. S výhradou vyššie uvedeného ods. 8, Súťažná Cena bude zaslaná Víťazovi na adresu uvedenú Víťazom, uvedenú v správe, o ktorej hovorí vyššie uvedený ods. 3.
 8. Cena bude odovzdaná Víťazovi pod podmienkou, že predloží Organizátorovi platný výherní formulár Víťaza, v priebehu 4 (štyroch) týždňov od prijatia správy, o ktorej hovorí vyššie uvedený ods. 3. Originál potvrdenia musí byť zaslaný na adresu Wearco CZ s.r.o., Vladislavova 1390/17, Praha 1, 110 00.
 9. V prípade, ak nebude predstavený výherní formulár, v súlade s ustanoveniami, ktoré sú uvedené vyššie v ods. 8, Cena prepadá a bude následne udelená inému Víťazovi, ktorého vyberie Organizátor.

 

 

 

§ 5. AUTORSKÉ PRÁVA

 1. Každý výherca udeľuje Organizátorovi výhradný súhlas na použitie diela (licenciu) bez nároku na finančnú odmenu okrem odmeny uvedenej v týchto pravidlách:
  1. uchovávanie a šírenie Súťažnej práce alebo jej časti – vytváranie exemplárov Súťažnej práce s použitím všetkých dostupných techník, vrátane tlače, xerografie, magnetického zápisu či digitálnymi metódami,
  2. uloženie v pamäti počítača a v iných podobne fungujúcich zariadeniach,
  3. upravovanie Súťažnej práce, vrátane okrem iného práva upraviť, prerobiť a úplne zmeniť Súťažnú prácu, ako aj jej jednotlivé prvky, kombinovanie Súťažnej práce s inými dielami,
  4. zavádzanie na trh, prepožičiavanie alebo prenájom exemplárov Súťažnej práce,
  5. v rozsahu šírenia Súťažnej práce alebo jej časti – tzn. vystavovanie, zobrazovanie, predstavovanie, ako aj transmisia a retransmisia, a tiež verejné sprístupňovanie Súťažnej práce takým spôsobom, aby každý mohol mať k nej prístup v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom miest, s použitím všetkých dostupných techník, vrátane využitia internetu a v iných počítačových sieťach,
  6. uvádzanie na všetkých reklamných a propagačných nosičov, predovšetkým: katalógy, časopisy, záznamníky.
 2. Nezávisle od prenesenia majetkových autorských prác, o ktorých hovoria vyššie uvedené vety, Víťaz oprávňuje, splnomocňuje Organizátora využívať v jeho mene osobné autorské práva na Súťažnú prácu. Organizátor má na základe vyššie uvedeného oprávnenia právo: (i) rozhodovať o spôsobe označovania autorstva Súťažnej práce, (ii) dohliadať na spôsob využívania Súťažnej práce.
 3. Víťaz tiež povoľuje, aby Organizátor využíval závislé autorské práva na Súťažnú prácu, a tiež na výhradné udeľovanie Organizátorom povolení tretím subjektom na využívanie závislých práv na Súťažnú prácu.
 4. Víťaz prijíma na vedomie, že jeho Súťažnú prácu, v celku alebo z časti, môže využívať Organizátor, predovšetkým s cieľom vytvoriť fotografický a/alebo filmový materiál predstavujúci zhrnutie marketingovej kampane Organizátora – „MÁŠ ANSWEAR“ Konečný charakter vyššie spomenutého materiálu stanoví Organizátor.
 5. Výherca udeľuje Organizátorovi výhradnú licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu.

 

§ 6. Osobné údaje

  1. Správcom osobných údajov Účastníkov Súťaže „MÁŠ ANSWEAR“ (ďalej len „Súťaž“) je Answear.com S.A., sídlo: Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri KRS č. 0000816066, DIČ: PL6793080390 (ďalej ako „správca“). Kontakt na správcu elektronický e-mail: dpo@answear.com alebo poštová adresa: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov, Poľská republika
  2. Účastníci udeľujú súhlas podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané za účelom uskutočnenia Súťaže, výberu Výhercov, odovzdania cien Výhercom a splnenia daňových povinností v súvislosti s udelenými cenami.
  3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je: oprávnený záujem Správcu spočívajúci na uskutočnení Súťaže, výbere Výhercov, uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ako aj plnení zákonných povinností, ktoré má Správca pri plnení daňových povinností v súvislosti s udeľovaním cien.
  4. Poskytovanie údajov nie je povinné, avšak neposkytnutie údajov neumožňuje účasť v Súťaži.
  5. Účastníci majú právo na: prístup k údajom a ich aktualizáciu, obmedzenie spracúvania, požadovanie vymazania údajov a podanie námietky voči spracúvaniu údajov.
  6. Údaje sa budú uchovávať počas trvania Súťaže a za účelom plnenia právnych záväzkov, vrátane daňových povinností, ale nie dlhšie ako 5 rokov od dátumu, kedy si Správca splnil svoje zákonné povinnosti.
  7. Ak Účastník zistí, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.
  8. Viac informácií o právach klienta je k dispozícií na internetovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ktorý je oprávnený konať v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

§ 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Podmienky Súťaže sú zverejnené na Súťažnej stránke, a odkaz na Podmienky je tiež zverejnený v sieti Instagram.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky. Zmena Podmienok bude záväzná od momentu zverejnenia aktualizovaných Podmienok na Súťažnej stránke. Zmena Podmienok nemôže obmedziť už nadobudnuté práva Účastníkov.
 3. Účastník môže podať reklamáciu týkajúcu sa spôsobu realizácie Súťaže. Organizátor posúdi podané reklamácie v priebehu 14 dní od dňa prijatia danej reklamácie.
 4. S cieľom podať Organizátorovi reklamáciu alebo sťažnosť týkajúce sa priebehu súťaže, jej zásad alebo všetkých iných záležitostí, ktoré súvisia so Súťažou, je potrebné zaslať na e-mailovú adresu marketing@answear.sk. V reklamácii musí byť uvedené meno, priezvisko, adresa Účastníka, musia byť predstavené príčiny podania reklamácie, ako aj správanie či konanie Organizátora. Reklamácie môžu byť zasielané aj na adresu sídla Organizátora.
 5. Organizátor oslobodzuje sieť Instagram ako aj jej operátora od všetkej zodpovednosti za všetky požiadavky a nároky, predovšetkým požiadavky a nároky Účastníkov súvisiace so Súťažou. Všetky otázky, komentáre, sťažnosti a reklamácie, ako aj všetky požiadavky a nároky súvisiace so Súťažou, Účastník môže adresovať priamo Organizátorovi, v žiadnom prípade sieti Instagram alebo jej operátorovi.
 6. Všetky informácie o Súťaži, ktoré sú uvedené v propagačných a reklamných materiáloch, majú výhradne pomocný charakter, rozsah práv a podmienok Účastníkov a Organizátora stanovujú tieto Podmienky.
 7. Podmienky s týmto znením platia od dňa 15. februára 2021.