Pravidlá súťaže „Narodeniny answear: Darčeky každého dňa"

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Usporiadateľom súťaže „ANSWEAR NARODENINY: DARČEKY KAŽDÉHO DŇA“ je spoločnosť Answear.com S.A. so sídlom v Krakove, Ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, zapísaná do obchodného registra Celoštátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov – Śródmieście v Krakove, XI. hospodárske oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom: 0000816066, DIČ: 6793080390, IČO: 122515020, základné imanie vo výške 767 450,00 PLN (zaplatený v plnej výške), (ďalej iba „usporiadateľ“).
 2. Súťaž bude prebiehať v období od 18.2. 2019 do 26. 2. 2019 do 9:59 hod. na území Slovenska a Českej republiky.
 3. Súťaž je usporadúvaná na internetovej adrese: https://narodeniny.answear.sk a na sociálnej sieti Instagram. Usporiadateľ s vedomím svojej právnej zodpovednosti vyhlasuje, že výsledok súťaže nezáleží v žiadnom prípade od žiadneho náhodného faktoru a že mechanizmus súťaže nemá nič spoločného s hazardnými hrami v znení zákona o hazardných hrách, stávkach a hrách na automatoch“ (Zb. z. č. 102/1998, ust. 650, č. 145, ust. 946, č. 155, ust. 1014, č. 160, ust. 1061 a č. 9/2000, ust. 117 s neskoršími zmenami).
 4. Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracované a používané podľa zákona o ochrane osobných údajov zo dňa 29. augusta 1997 na účely vykonania súťaže, vyúčtovania súťaže a odovzdania cien a na marketingové účely, pokiaľ na to účastník vydá zvláštny súhlas. Účastníci poskytnú údaje dobrovoľne, majú právo na ne nazerať, opravovať ich a žiadať o ich odstránenie. Podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže v ľubovoľnom okamihu trvania súťaže má rovnaký význam ako nesplnenie formálnych požiadaviek účastníkom s následkom vylúčenia účastníka z účasti v súťaži.
 5. Žiadosť o opravu, aktualizáciu, uvedenie na správnu mieru alebo odstránenie poskytnutých osobných údajov treba poslať na e-mailovú adresu marketing@answear.sk.

 

§ 2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Účastníkom súťaže (ďalej iba „účastník“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a má svoj profil na Instagrame. Svojou účasťou v súťaži účastník vyhlasuje, že spĺňa kritériá a akceptuje podmienky tohto súťažného poriadku.
 2. Účastníkom súťaže nesmie byť pracovník ani spolupracovník usporiadateľa.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zobrazovať na súťažnej strane iba vybrané práce prihlásené do súťaže. 

 

§ 3. ZÁSADY SÚŤAŽE

 1. Úlohou účastníka je odpovedať správne na otázku zverejnenú v príspevku na Instagrame @answear_sk každý deň o 10:00 h (ďalej len „práca“). Celkovo bude po dobu trvania súťaže zverejnených osem súťažných otázok.
 2. Účastník je povinný vložiť svoju prácu do komentára súťažného príspevku v čase trvania súťaže. Práca musí byť vo forme písaného textu.
 3. Ceny sú udeľované na základe správnosti údajov vytvorenej a zverejnenej práce, a to súťažnou komisiou zriadenou usporiadateľom, ktorá bude takisto bdieť nad správnym priebehom súťaže.
 4. Keď účastník zobrazí svoju prácu na Instagrame, vyhlasuje a zaručuje, že je výhradným autorom práce a tá je jeho originálnym dielom, nie je zaťažená právami tretích osôb a že nijak neporušuje práva tretích osôb ani platné ustanovenia zákona. Účastník vyhlasuje a zaručuje, že využitie práce usporiadateľom podľa zásad uvedených v súťažnom poriadku neporušuje žiadne práva tretích osôb. 

 

§ 4. VÝHERCOVIA A CENY

 1. Informácie o výsledkoch súťaže budú uvedené na Instagrame na stránke @answear_sk, najneskôr vždy nasledujúci deň po vyhlásení súťaže do 12:00 hod.
 2. Cenou je vždy päť rovnakých produktov vyhlásených v súťažnom príspevku. Cenu udeľuje súťažná komisia účastníkovi vybranej súťažnej práce. Komisia každý deň udelí cenu piatim výhercom.
 3. Účastníci prác ocenených cenou budú označení ako výhercovia alebo výherca.
 4. Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní v správe zaslanej v systéme vnútornej korešpondencie cez platformu Instagram a budú povinní potvrdiť udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov podľa zásad uvedených v tomto súťažnom poriadku. Účastník je povinný do 5 dní rovnakou cestou potvrdiť, že informácie o výhre dostal, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, a zaslať usporiadateľovi požadované informácie na uvedenú e-mailovú adresu.
 5. Garantovanú cenu možno účastníkovi priznať iba raz.
 6. Ak sa nepodarí usporiadateľovi z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať výhercu súťaže alebo ak nedostane do 5 dní odpoveď na zaslané oznámenie o výhre a potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, vyhradzuje si právo udeliť cenu inému účastníkovi.
 7. Usporiadateľ nezodpovedá za nezrovnalosti súvisiace s prevádzkou pošty na Instagrame alebo e-mailovej pošty a samostatnou prevádzkou Instagramu a e-mailovej pošty.
 8. Výherca súťaže môže vydať vyhlásenie o odmietnutí prevzatia ceny do 5 dní od prijatia oznámenia o výhre.
 9. Výherca súťaže po vyhlásení jeho výhry nesmie svoju prácu odstrániť až do konce trvania súťaže, t. j. do 26. 2. 2019 do 9.59 hod. Ak svoju prácu odstráni, bude mu cena odobratá a bude udelená ďalšej osobe.
 10. Usporiadateľ, pokiaľ vznikne taká povinnosť podľa čl. 21 ods. 1 bod 68 zákona o dani z príjmu fyzických osôb zo dňa 26. júla 1991 (Zb. z. č. 14/2000, ust. 176 s neskoršími zmenami) – pred vydaním ceny vypočíta a odvedie daň z príjmu vo výške 10 % ceny vrátane DPH z udelenej ceny. V korešpondencii zaslanej po vybraní výhercov súťaže, o ktorej sa hovorí v § 4 ods. 3 súťažného poriadku, usporiadateľ výhercovi oznámi zásady spojené s daňovou povinnosťou.
 11. Žiadna súťažná cena nebude vymenená za peňažný ekvivalent alebo za inú vecnú cenu.
 12. V súlade s vyššie uvedeným ods. 6 je účastník, ktorý vyhral cenu v súťaži, povinný na vlastné náklady cenu prevziať v mieste a čase určenom usporiadateľom a výhercom.
 13. Vydaním ceny sa rozumie odovzdanie ceny výhercovi vhodným spôsobom pre danú cenu.

 

§ 5. AUTORSKÉ PRÁVA

 1. Zobrazením svojej práce na miestach uvedených v § 3 bod 2 udeľuje účastník usporiadateľovi nevýhradnú a bezplatnú licenciu na dobu neurčitú na využívanie práce, bez územného a množstevného obmedzenia, v oblastiach využitia podľa ods. 2 nižšie. Aby sa predišlo všetkým nejasnostiam, výslovne sa zdôrazňuje, že vyššie uvedená povinnosť účastníka sa týka všetkých súčastí práce.
 2. Vyššie uvedená licencia zahŕňa nasledujúce oblasti využitia: 

  a. zaznamenanie a rozmnožovanie práce alebo jej častí – vytváranie exemplárov práce pomocou všetkých dostupných technik, vrátane tlačiarenskej a reprografickej techniky, magnetického záznamu a digitálnej techniky,

  b. uloženie do pamäti počítača a iných podobne pracujúcich zariadení,

  c. úpravy práce, vrátane okrem iného práva na korektúru, vykonávanie prerábok a zmien celej práce a jej jednotlivých elementov,

  d. v prípade rozširovania práce alebo jej častí – vystavovanie, zobrazovanie, reprodukovanie a vysielanie a reemitovanie, a takisto verejné sprístupnenie práce tak, aby k nej každý mohol mať prístup v mieste a v čase, ktoré si sám zvolí, pomocou všetkých dostupných techník, vrátane využívania v internetovej sieti a v iných počítačových sieťach, vrátane zobrazenia a úpravy práce na internetových stranách

  e. úpravy práce umožňujúce vytvorenie navigácie po internetových stranách,

  f. vysielanie pomocou káblového alebo bezdrôtového zobrazenia prostredníctvom pozemnej stanice (takisto v káblovej sieti a kódovanej televízii),

  g. zapožičanie, nájom, prenájom,

  h. uloženie na všetky nosiče využívané pre reklamu a propagáciu, vrátane najmä: bilbordov, tlače, letákov, novín, POS materiálov, katalógov, nálepiek.

 3. Usporiadateľ nadobúda od každého výhercu, bez povinnosti úhrady ceny, iba výmenou za prijatú cenu, autorské majetkové práva k prácam, a to bez územného a časového obmedzenia v oblastiach využitia podľa vyššie uvedeného ods. 2.
 4. Nezávisle od prevodu majetkových autorských práv, o ktorých sa hovorí vyššie, výherca zmocňuje usporiadateľa na výkon autorských osobnostných práv k práci v jeho mene. Na základe vyššie uvedeného splnomocnenia je usporiadateľ najmä oprávnený: (i) rozhodovať o spôsobe označenia autorstva práce, (ii) rozhodovať o prvým verejnom sprístupnení práce, (iii) dozerať na spôsob používania práce.
 5. Zobrazením práce na miestach uvedených v § 3 ods. 2 vyššie účastník zmocňuje usporiadateľa na výkon autorských osobnostných práv k práci v jeho mene, vrátane: (i) rozhodovania o spôsobe označenia autorstva práce, (ii) rozhodovania o prvom verejnom sprístupnení práce, (iii) dozerania na spôsob používania práce.

 

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Súťažný poriadok je dostupný v sídle usporiadateľa a na internetovej strane na adrese: https://narodeniny.answear.sk
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť súťažný poriadok. Zmena súťažného poriadku bude platiť od okamihu zverejnenia zmeneného súťažného poriadku na strane https://narodeniny.answear.sk. Zmena súťažného poriadku nesmie obmedziť práva, ktoré účastníci už nadobudli.
 3. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže budú prijímané do 14 dní odo dňa rozhodnutia súťaže. Reklamácie budú posudzované usporiadateľom do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie.
 4. Pre podanie reklamácie alebo sťažnosti na priebeh súťaže a jej zásady alebo vo všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa súťaže treba informovať usporiadateľa správou zaslanou na e-mailovú adresu marketing@answear.sk. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, presnú adresu účastníka, ako aj uvedenie príčiny podania reklamácie a správania sa usporiadateľa. Reklamácie môžu byť zaslané aj na adresu sídla usporiadateľa.
 5. Svojou účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že súhlasí s účasťou v súťaži podľa zásad uvedených v súťažnom poriadku.
 6. Všetky informácie o súťaži uvedené v propagačných a reklamných materiáloch majú výhradne pomocný charakter, rozsah oprávnenia účastníkov a usporiadateľa definuje tento súťažný poriadok.
 7. Všetky spory medzi účastníkom a usporiadateľom budú rozhodované civilným súdom.