Pravidlá súťaže „Project Packshot“

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

  1. Tento poriadok (ďalej len „SÚŤAŽNÝ PORIADOK“) určuje podmienky a zásady, na základe ktorých sa uskutoční súťaž pod názvom „PROJECT PACKSHOT” (ďalej len „SÚŤAŽ“).
  2. Usporiadateľom Súťaže je Answear.com S.A. so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście v Krakove, XI. Hospodársky oddiel poľského národného registra s číslom KRS: 0000816066, IČO: 122515020, DIČ: 6793080390, základné imanie 767.450,00 PLN (ďalej len „USPORIADATEĽ“).
  3. Súťaž bude prebiehať na Slovensku a v Českej republike.
  4. Súťaž sa uskutoční v období od 24.08.2020 od 12:00 do 19.11.2020 do hod. 23:59.
  5. Informácie o súťaži sú zverejnené na internetovej stránke súťaže: https://packshot.answear.sk (ďalej len: „SÚŤAŽNÁ STRÁNKA”)
  6. Účastníkom Súťaže (ďalej len „ÚČASTNÍK”) môžu byť iba fyzické osoby, ktoré:
   1. majú najmenej 18 rokov v deň prihlásenia sa do Súťaže,
   2. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
   3. spĺňajú podmienky účasti v Súťaži stanovené v tomto Súťažnom poriadku.
  7. Usporiadateľ vymenuje Súťažnú Komisiu (ďalej len ako: „KOMISIA”),, ktorá vyberie osoby, ktoré budú kvalifikované do 2. etapy a víťazov 2. etapy Súťaže. Komisia bude pozostávať z: Mira Saba, Lukáša Kimličku, Juliany Křížovej a Pauliny Manterys.
  8. Súťaž bude prebiehať v dvoch etapách:
  1. 1. etapa - v období od 24.08.2020 od hod. 12:00 do 21.09.2020 do hod. 23:59, spočíva v zaslaní Súťažných návrhov opísaných v bode 2.2 Súťažného poriadku a je zameraná na výber 5-10 osôb, ktoré budú kvalifikované na účasť do 2. etapy Súťaže.
  2. 2. etapa - v období od 13.10.2020 od hod. 12:00 do 13.11.2020 do hod. 23:59, spočíva na vykonaní súťažnej úlohy opísanej v bode 4.2. Súťažného poriadku. 

 

 1. PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE
  1. Podmienkou účasti v Súťaži, s výhradou ostatných ustanovení uvedených v tomto Súťažnom poriadku, je:
  1. Správne vyplnenie prihlášky na internetovej Súťažnej stránke: poskytnutie osobných údajov Účastníka: meno, priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, vyjadrenie súhlasu so Súťažným poriadkom, súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely Súťaže;
  2. odoslanie v období od 24.08.2020 od hod. 12:00 do 21.09.2020 do hod. 23:59, prostredníctvom prihlasovacieho formulára na internetovej Súťažnej stránke, najmenej tri fotografie, ktoré budú, podľa výberu Účastníka, predstavovať: packshotové kompozície (produktové fotografie) výrobkov bez modelov alebo štylizácie odevov na modely/modelke (ďalej len „Súťažná práca”), kde:
   1. bude Komisia v prvom rade posudzovať Súťažné práce, ktoré budú predstavovať packshotové kompozície;
   2. Súťažné práce nemôžu obsahovať reklamný obsah týkajúci sa akýchkoľvek subjektov, s výnimkou reklamného obsahu týkajúceho sa Usporiadateľa alebo produktov, ktoré ponúka;
   3. Súťažné práce nemôžu obsahovať vulgárny obsah, urážlivý obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore s morálkou a platnými zákonmi.
   4. Fotografie zaradené do Súťažnej práce môže zhotoviť iná osoba ako Účastník 1. etapy, najmä však Účastník 1. etapy môže pri tvorení packshotovej kompozície alebo štylizácie využiť pomoc profesionálneho fotografa, pričom ale Účastník 1. etapy musí byť autorom packshotovej kompozície alebo odevnej štylizácie prezentovanej na fotografiách.
  1. Splnenie podmienok uvedených v bode 2.1 vyššie je formálnym potvrdením prihlášky Účastníka do Súťaže (ďalej len „PRIHLÁŠKA”).  Účastník zaslaním Prihlášky potvrdzuje, že si prečítal Súťažný poriadok, súhlasí s nim a chce sa zúčastniť Súťaže za podmienok uvedených v Súťažnom poriadku.
  2. Účastník môže podať viac Prihlášok, avšak iba jedna Prihláška môže byť kvalifikovaná do 2. etapy Súťaže. 
  3. Odoslaním prihlášky účastník prehlasuje, že:
  1. vlastní autorské práva na Súťažnú prácu a je oprávnený toto dielo nahlásiť do Súťaže a udeliť Usporiadateľovi súhlasy a zhody za podmienok stanovených v Súťažnom poriadku;
  2. získal súhlas osôb, ktorých obrazy boli zaznamenané v Súťažnej práci, na ich ďalšie používanie v rozsahu stanovenom v tomto Súťažnom poriadku;
  3. za pôvod, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv Súťažnej práce a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne Účastník.
  4. sa zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela okrem odmeny uvedenej v týchto pravidlách súťaže. ;
  1. V prípade, že ktorýkoľvek subjekt bude namietať proti Usporiadateľovi s nárokmi na použitie obrazu alebo v oblasti autorských práv v súvislosti s používaním Súťažných prác Usporiadateľom v rozsahu stanovenom tomto Súťažnom poriadku, Účastník sa zaväzuje podniknúť všetky kroky na zbavenie Usporiadateľa zodpovednosti, napr. tiež na samostatné pokrytie týchto nárokov a v prípade ich platby alebo vymáhania od Usporiadateľa, uhradiť Usporiadateľovi náhradu všetkých ním zaplatených súm a nahradiť Usporiadateľovi škodu. .
  2. Účastník udeľuje výhradný súhlas s prezentáciou Súťažných prác Usporiadateľom na Súťažnej stránke počas súťažného obdobia a po jej ukončení na účely archivácie, pričom si Usporiadateľ vyhradzuje právo prezentovať na Súťažnej stránke iba vybrané Súťažné práce, alebo nebude prezentovať žiadne Súťažné práce.

 

 1.  PODMIENKY PRE KVALIFIKÁCIU DO 2. ETAPY SÚŤAŽE
  1. Do dňa 27.09.2020 do hod. 23:59 Komisia vyhodnotí Súťažné práce predložené v 1. etape Súťaže a vyberie 5 až 10 najlepších Súťažných prác. Autori Súťažných prác vybraných Komisiou budú kvalifikovaní do 2. etapy Súťaže (od 5 do 10 Účastníkov).
  2. Pri posudzovaní Súťažných prác bude Komisia brať do úvahy:
 • tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe kompozícií/štylizácií,
 • estetiku kompozícií/štylizácií,
 • znalosť súčasných trendov,
 • rôznorodosť kompozícií/štylizácií,
  1. Po rozhodnutí Komisie bude Usporiadateľ informovať vybraných Účastníkov o kvalifikácii do 2. etapy Súťaže zaslaním e-mailu na adresu uvedenú Účastníkom v Prihláške. Spolu s informáciami o kvalifikácii do 2. etapy bude Usporiadateľ informovať príjemcu o povinnosti odoslania údajov uvedených v bode 5.9. Súťažného poriadku.
  2. Do troch dní odo dňa prijatia oznámenia uvedeného v bode 3.3., je Účastník kvalifikovaný do 2. etapy Súťaže povinný potvrdiť prostredníctvom e-mailovej korešpondencie svoju ochotu zúčastniť sa na 2. etape Súťaže a zaslať vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár s údajmi potrebnými na vyrovnanie dane z cien uvedených v bode 5.9 na adresu uvedenú Usporiadateľom. Formulár musí byť zaslaný Usporiadateľovi prostredníctvom e-mailovej korešpondencie vo forme skenu a originál musí byť zaslaný poštou.
  3. Ak Usporiadateľ nedostane v termíne stanovenom v bode 3.4. od kvalifikovaného Účastníka e-mailové potvrdenie o ochote zúčastniť sa na 2. etape Súťaže spolu so skenom prihlasovacieho formulára, táto osoba stráca právo zúčastniť sa na 2. etape Súťaže. Usporiadateľ má vtedy právo kontaktovať ďalšieho Účastníka z rezervného zoznamu, ktorý bude mať právo zúčastniť sa 2. etapy Súťaže. 

 

 1. PRIEBEH DRUHEJ ETAPY SÚŤAŽE
  1. Pred začiatkom 2. etapy Súťaže dostanú Účastníci 2. etapy komplety troch výrobkov - šperky značky Swarovski (ďalej len „PRODUKTY”), ktoré budú potrebné na splnenie súťažnej úlohy opísanej v bode 4.2.
  2. Úlohou Účastníka 2. etapy Súťaže je vykonať v období od 13.10.2020 do 13.11.2020 súťažnú úlohu, ktorá pozostáva z:
  1. vytvorenia minimálne troch rôznych kompozícií (ďalej len „KOMPOZÍCIE”) s použitím Produktov, pričom:
   1. v Kompozíciách musia byť predstavené všetky Produkty odoslané Účastníkovi;
   2. každý Produkt musí byť prezentovaný aspoň v jednej Kompozícii;
   3. každá Kompozícia môže predstavovať jeden alebo viac Produktov;
   4. v Kompozíciách nemôžu byť použité iné odevy, obuv ani doplnky s výrazným logom na výrobku;
   5. Produkty môžu byť v Kompozíciách prezentované akýmkoľvek spôsobom, najmä: zavesené vo vzduchu alebo na akomkoľvek inom predmete, položené na rovnom povrchu, použité na človeku alebo zvierati;
  2. odoslania Usporiadateľovi najmenej troch fotografií predstavujúcich najmenej tri rôzne Kompozície (ďalej: „FOTOGRAFIE KOMPOZÍCIÍ”), kde:
   1. Fotografie Kompozície môže zhotoviť iná osoba ako Účastník 2. etapy, t. j. Účastník môže na vytvorenie kompozície využiť pomoc fotografa, avšak stylistom, ktorý vytvoril Kompozíciu a je jej pôvodcom (nápad, výber doplnkov, zoznam Produktov), ​​musí byť Účastník 2. Etapy.
   2. Fotografie Kompozície musia byť zaslané vo formáte JPG a musia mať vysokú kvalitu - min. 300 dpi;
   3. Fotografie Kompozície musia byť zaslané systémom, do ktorého budú jednotlivým Účastníkom 2. etapy zasielané individuálne prihlasovacie údaje prostredníctvom e-mailovej korešpondencie;
  1. Zaslaním Fotografií kompozícií Usporiadateľovi Účastník prehlasuje, že:
  1. je autorom a pôvodcom Kompozície, má k nej všetky autorské vlastnícke práva a s nimi súvisiace práva a tieto práva nie sú nijako obmedzené ani zaťažené právami tretích strán;
  2. získal súhlas osôb, ktorých obrazy boli zaznamenané na Fotografiách kompozícií, na použitie ich obrazov v rozsahu stanovenom v tomto Súťažnom poriadku;
  3. vlastní autorské vlastnícke práva na Fotografie kompozícií a má právo  na uplatňovanie autorských osobnostných a majetkových práv na Fotografie kompozícií v rozsahu nevyhnutnom na: prihlásenie Fotografie kompozícií do Súťaže, udelenie súhlasu na použitie diela na Fotografie kompozícií Usporiadateľovi za podmienok stanovených v Súťažnom poriadku, oprávnenie Usporiadateľa na uplatňovanie autorských osobnostných práv Fotografie kompozícií a udeľovanie Usporiadateľovi každej potrebnej zhody a súhlasu za podmienok stanovených v Súťažnom poriadku;
  4. prihlásenie Fotografií Kompozícií a Kompozícií do Súťaže neporušuje žiadne práva tretích strán, a preto žiadne tretie strany nebudú konať proti Usporiadateľovi v súvislosti s použitím Fotografií Kompozícií a Kompozícií Usporiadateľom za podmienok stanovených v tomto Súťažnom poriadku.
  1. V prípade, že ktorýkoľvek subjekt bude namietať proti Usporiadateľovi s nárokmi na použitie obrazu alebo v oblasti autorských práv v súvislosti s používaním Fotografií Kompozícií alebo Kompozícií Usporiadateľom v rozsahu stanovenom tomto Súťažnom poriadku, Účastník sa zaväzuje podniknúť všetky kroky na zbavenie Usporiadateľa zodpovednosti, napr. tiež na samostatné pokrytie týchto nárokov a v prípade ich platby alebo vymáhania od Usporiadateľa, uhradiť Usporiadateľovi náhradu všetkých ním zaplatených súm a nahradiť Usporiadateľovi  škodu.
  2. Účastník, ktorý odstúpi z účasti na 2. etape Súťaže alebo nesplní Súťažnú úlohu alebo jej časť v lehote stanovenej v ods. 2, je povinný okamžite, najneskôr do 7 kalendárnych dní od odstúpenia od účasti v 2. etape Súťaže alebo uplynutia termínu na splnenie Súťažnej úlohy, vrátiť Produkty Usporiadateľovi na vlastné náklady. 

 

 1. VÍŤAZI SÚŤAŽE A CENY
  1. Po ukončení 2. etapy Súťaže Komisia vyhodnotí predložené Kompozície a vyberie troch víťazov Súťaže - autorov najzaujímavejších Kompozícií, ktorí obsadia 1., 2. a 3. miesto.
  2. Pri posudzovaní jednotlivých Kompozícií Komisia zohľadní:
   1. tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe Kompozícií;
   2. estetiku Kompozície;
   3. rôznorodosť Kompozície;
   4. znalosť súčasných trendov;
  3. Zoznam víťazov Súťaže (meno, priezvisko) bude zverejnený na Súťažnej stránke do 19.11.2020 do hod. 23:59, spolu s Fotografiami víťazných Kompozícií.
  4. V Súťaži sú pripravené tieto ceny (ďalej len „Ceny”):
   1. hlavná cena za 1. miesto:

súkromný workshop - ako sa tvorí Still Life Editorial pre lifestylový časopis, s Julianou Vlčkovou, ročné predplatné časopisu Vogue

   1. ceny za 2. a 3. miesto – nákupy na Answear.sk v hodnote 1 000 Eur a 575 Eur, ročné predplatné časopisu Vogue

garantované ceny pre všetkých účastníkov 2. etapy Súťaže - komplety Produktov Swarovski v hodnote 302 EUR s DPH, s výhradou bodu 5.5.

  1. Podmienkou pre udelenie garantovanej ceny Účastníkovi 2. etapy je splnenie celej Súťažnej úlohy uvedenej v bode 4.2. Garantovaná cena sa neudeľuje v prípade situácie uvedenej v bode 4.5.
  2. Účastníci, ktorí sa stanú oprávnenými na niektorú z cien, sa budú ďalej označovať ako „VÝHERCOVIA”.
  3. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži,  predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Pokiaľ hodnota ceny udelenej Laureátovi presiahne čiastku oslobodenú od dane, tj. 350 Eur, bude Laureát povinný odviesť daň 15 % z hodnoty obdržanej ceny. V takom prípade bude Laureátovi poskytnutá dodatočná peňažná čiastka vo výške 15 % hodnoty ceny na platbu dane. Táto čiastka bude zaslaná na bankový účet poskytnutý Laureátom.

  1. Okrem Cien, Usporiadateľ udelí každému Výhercovi peňažnú odmenu vo výške rovnajúcej sa 11,11 % Ceny. Čiastka peňažnej odmeny bude zodpovedať výške dane z príjmu účtovanej Výhercovi v súvislosti s výhrou v Súťaži. Účastník súhlasí s tým, že peňažná odmena bude pred vydaním Ceny vybraná a zaplatená Usporiadateľom na účet príslušného daňového úradu v Pol‘sku, ako platiteľa paušálnej dane z príjmu fyzických osôb pri výhre v Súťaži.
  2. Z dôvodu potreby Usporiadateľa vyrovnať paušálnu daň z príjmu fyzických osôb pri výhre v Súťaži, je Účastník povinný poskytnúť organizátorovi údaje potrebné na vyrovnanie dane. Účastník je povinný pred vydaním Ceny vyplniť formulár s údajmi potrebnými na vyrovnanie dane a vyplnený formulár zaslať na adresu uvedenú Usporiadateľom.
  3. Usporiadateľ bude informovať Výhercu o ocenení zaslaním e-mailu na adresu uvedenú Výhercom v Prihláške. Spolu s informáciami o udelení Ceny Usporiadateľ informuje Výhercu o povinnosti poskytnúť Usporiadateľovi údaje potrebné na vyrovnanie dane uvedenej v bode 5.9.
  4. Výherca prvého, druhého a tretieho miesta je povinný, do 7 dní od prijatia oznámenia o výhre, pred udelením Ceny poslať Usporiadateľovi vyplnený formulár uvedený v bode 5.9.
  5. Ak sa ukáže, že Výhercom Súťaže je osoba, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v Súťažnom poriadku, stráca táto osoba právo na získanie Ceny.
  6. Ceny v Súťaži budú víťazom doručené poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú Výhercom, s výhradou, že ceny budú zaslané na náklady Usporiadateľa iba na území Slovenska. Ak Výherca uvedie dodaciu adresu mimo Slovenska, Usporiadateľ má právo zdržať sa a neodosielať Cenu až do obdržania sumy od Výhercu, ktorá sa bude rovnať nákladom na odoslanie Ceny mimo územie Slovenska.

 

 1. AUTORSKÉ PRÁVA

 

  1. Každý výherca udeľuje Usporiadateľovi výhradný súhlas na použitie diela (licenciu) bez nároku na finančnú odmenu okrem odmeny uvedenej v týchto pravidlách v nasledujúcich oblastiach použitia:
   1. v oblasti vykonania a reprodukcie - tvorenia kópií diela v akejkoľvek technicky možnej forme a reprodukcie akoukoľvek technikou v ľubovoľnom počte kópií, najmä vrátane digitálneho, tlačiarenského, reprografického, magnetického záznamu,
   2. uvedenie na trh, požičiavanie alebo prenájom kópií diela, 
   3. použitie celku alebo jednotlivých prvkov fotografií, ktoré predstavujú Kompozíciu, na účely vytvorenia akýchkoľvek reklamných materiálov a ich použitia ako súčasti reklamných materiálov, prostredníctvom ich záznamu a reprodukcie pomocou techník opísaných v písm. a vyššie, ako aj uvedenie na trh, prenájom, požičiavanie, ako aj ich sprístupňovanie verejnosti takým spôsobom, aby k nim mal každý prístup, na mieste a v čase, ktorý si každý vybral,
   4. ukladanie do pamäte počítača,
   5. šírenie a sprístupňovanie na internete, v tlači alebo v televízii.
  2. Výherca súhlasí s uplatnením odvodených autorských práv na Kompozície a Fotografie Kompozícií v oblastiach použitia uvedených v bode 6.1. vyššie a tiež s udelením Usporiadateľom poskytnúť súhlas  tretím stranám na vykonávanie odvodených autorských práv na Dielo.
  3. Výherca oprávňuje Usporiadateľa a súhlasí s tým, aby v jeho mene uplatňoval osobnostné autorské práva na Kompozície a Fotografie Kompozícií, a aby mohol poskytnúť súhlas na takéto oprávnenie tretej strane.
  4. Výherca sa zaväzuje, že nebude uplatňovať žiadne nároky voči Usporiadateľovi Súťaže z dôvodu použitia odoslaných Súťažných prihlášok, Kompozícií a Fotografií Kompozícií Usporiadateľom v súlade s ustanoveniami tohto Súťažného poriadku.
  5. Usporiadateľ môže prevádzať získané autorské práva na Kompozície a Fotografie Kompozícií na tretie strany a udeliť tretím stranám súhlas na používanie Kompozícií a Fotografií Kompozícií bez súhlasu Výhercu, s čím Výherca s týmto súhlasí.
  6. Výherca berie na vedomie, že Fotografie Kompozícií môžu byť uverejnené najmä v sociálnych médiách značky Swarovski.
  7. Výherca potvrdzuje, že spomedzi ním poskytnutých do Súťaže Fotografií Kompozícií môže byť v časopise Vogue uverejnená min. jedna Fotografia Kompozície vybraná Komisiou.
  8. Výherca udeľuje súhlas Usporiadateľovi pre použitie diela samostatne alebo v spojení s iným dielom alebo jeho zaradením do iného diela.
  9. Výherca udeľuje Usporiadateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu.

 

 1. Osobné údaje
  1. Správcom osobných údajov Účastníkov Súťaže je Usporiadateľ. Kontakt na Správcu: iod@answear.com alebo Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov.
  2. Účastníci udeľujú súhlas podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané za účelom uskutočnenia Súťaže, výberu Výhercov, odovzdania cien Výhercom a splnenia daňových povinností v súvislosti s udelenými cenami.
  3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je: oprávnený záujem Správcu spočívajúci na uskutočnení Súťaže, výbere Výhercov, uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ako aj plnení zákonných povinností, ktoré má Správca pri plnení daňových povinností v súvislosti s udeľovaním cien.
  4. Poskytovanie údajov nie je povinné, avšak neposkytnutie údajov neumožňuje účasť v Súťaži.
  5. Účastníci majú právo na: prístup k údajom a ich aktualizáciu, obmedzenie spracúvania, požadovanie vymazania údajov a podanie námietky voči spracúvaniu údajov.
  6. Údaje sa budú uchovávať počas trvania Súťaže a za účelom plnenia právnych záväzkov, vrátane daňových povinností, ale nie dlhšie ako 5 rokov od dátumu, kedy si Správca splnil svoje zákonné povinnosti.
  7. Ak Účastník zistí, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia:
  1. Všetky informácie o Súťaži obsiahnuté v propagačných a reklamných materiáloch sú iba pomocné, rozsah práv Účastníkov a Usporiadateľa je stanovený v tomto Súťažnom poriadku.
  2. Účastník môže podať reklamáciu týkajúcu sa spôsobu vedenia Súťaže. Reklamácie posúdi Usporiadateľ do 14 dní odo dňa ich prijatia.
  3. Aby ste mohli podať reklamáciu alebo sťažnosť týkajúcu sa spôsobu vedenia Súťaže, jej pravidiel alebo vo všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa Súťaže, informujte o tom Usporiadateľa odoslaním e-mailu na adresu marketing@answear.sk
  4. Reklamácia by mala obsahovať meno, priezvisko, adresu Účastníka, ako aj uvedenie dôvodu reklamácie a konkrétneho správania Usporiadateľa v danej situácii. Reklamácie je možné odosielať aj do sídla Usporiadateľa.
  5. Osoba, ktorá nahlasuje reklamáciu bude informovaná o spôsobe posúdenia reklamácie doporučeným listom, ktorý bude poslaný na adresu uvedenú v reklamácii. Usporiadateľ môže tiež Účastníka informovať o spôsobe posúdenia reklamácie telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie .
  6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vykonať zmeny v Súťažnom poriadku počas trvania Súťaže, pokiaľ je to odôvodnené účelom Súťaže a nemá vplyv na zhoršenie podmienok účasti v Súťaži, pričom zmena v Súťažnom poriadku nesmie obmedzovať práva, ktoré už Účastníci získali. Zmeny a doplnenia Súťažného poriadku sú účinné odo dňa ich uverejnenia na internetovej Súťažnej stránke. 
  7. Účasťou v Súťaži Účastník potvrdzuje, že súhlasí s účasťou v Súťaži za podmienok stanovených v Súťažnom poriadku.