Pravidlá súťaže „Súboj štylistov 2018“

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „SÚBOJ ŠTYLISTOV 2018“

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto Pravidlá definujú zásady, rozsah a podmienky účasti v súťaži nazvanej „Súboj Štylistov 2018“ (ďalej iba „Súboj“).

1.2. Usporiadateľom Súboja (ďalej: „Usporiadateľ“) je internetový obchod na strane www.answear.sk, ktorého majiteľom je spoločnosť Answear.com Spółka akcyjna (akciová spoločnosť) so sídlom v Krakove,  Ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, zapísaná do obchodného registra celoštátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov – Śródmieście v Krakove, XI. hospodárske oddelenie celoštátneho súdneho registra pod číslom 0000816066, DIČ: 679-308-0390 so základným imaním vo výške 767 450,00 poľských zlotých.(zaplatený v plnej výške).

1.3. Súboj bude prebiehať na území Poľskej republiky, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Na území Slovenska bude Súboj prebiehať na internetovej strane https://subojstylistov.answear.sk/ odo dňa 15. septembra 2018 od 10:00 hod. do dňa 17. decembra 2018 do 23:59 hod. podľa zásad definovaných v nižšie uvedených ustanoveniach. 

1.4. Účastníkom Súboja môže byť výhradne fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku, staršia ako osemnásť rokov (ďalej: „Účastník“).

1.5. Súboja sa nemôžu zúčastniť pracovníci, spolupracovníci ani zástupcovia Usporiadateľa a ani členovia najbližšej rodiny týchto osôb. Členmi najbližšej rodiny sa rozumejú: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia, manželia súrodencov, súrodenci manželov, rodičia manželov a osoby vyššie uvedenými osobami osvojené.

1.6. Súťaž bude prebiehať v troch fázach: 

I. fáza – zaslanie súťažných prihlášok, na ktorých základe porota vyberie 10 osôb, ktoré postúpia do druhej fázy. I. fáza bude prebiehať od 15. septembra 2018 od 10:00 hod. do 15. októbra 2018 do 23:59 hod.

II. fáza – realizácia štylistickej úlohy (minimálne štyri outfity s produktmi z limitovanej kolekcie Answear – Battle of the Stylists) a zasielanie fotografií Usporiadateľovi. II. fáza bude prebiehať od 22. októbra 2018 od 10:00 hod. do 25. novembra 2018 do 12.00 hod. 

III. fáza – výber troch najlepších súťažiacich porotou. III. fáza bude prebiehať od 26. novembra 2018 do 30. novembra 2018 do 12.00 hod. 

2. Podmienky prihlásenia sa do Súboja 

2.1. Podmienkou účasti v Súboji, s výnimkou ostatných ustanovení uvedených v týchto Pravidlách, je:

2.1.1. Správne vyplnenie formulára uvedeného na strane https://subojstylistov.answear.sk/ osobnými údajmi Účastníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa vrátane súhlasu so spracovávaním údajov poskytnutých na účely realizácie Súboja. 

2.1.2. Zaslanie maximálne piatich fotografií (ďalej iba „Materiál“) predstavujúcich najlepšie outfity vytvorené Účastníkom. Všetky outfity musia byť prezentované na modelke/modelovi alebo priamo na Účastníkovi s tou výnimkou, že vyššie uvedené outfity môžu byť fotografiami dokumentujúcimi doterajšiu činnosť Účastníka. 

2.1.3. Žiaden Účastníkom zaslaný Materiál nesmie poškodzovať akákoľvek práva tretích osôb, najmä osobnostné práva, autorské práva, práva k podobizne, a takisto zdieľať osobné údaje bez získania konkrétneho súhlasu.

2.2. Splnenie podmienok, o ktorých sa hovorí v bode 2.1., znamená formálne prihlásenie sa Účastníka do Súboja (ďalej: „Prihlásenie“). Účastník sa môže prihlásiť viackrát, ale iba prvé Prihlásenie bude Usporiadateľom zohľadnené. 

2.3. Ak Usporiadateľ zistí, že Prihlásenie nesplňuje ktorúkoľvek z podmienok uvedených v týchto Pravidlách, vyhradzuje si právo Účastníka vylúčiť. Účastník môže v súvislosti s rozhodnutím Usporiadateľa podať reklamáciu podľa zásad definovaných v bode 8.4. týchto Pravidiel.

2.4. Zaslanie Materiálov v rámci Prihlášky má rovnaký význam ako vyhlásenie Účastníka, že je autorom Materiálov (fotografií a realizovaných outfitov) a že Materiály nepoškodzujú práva akýchkoľvek tretích osôb, vrátane práva k podobizniam modeliek/modelov uvedeným v Materiáloch. Účastník je plne zodpovedný za nároky tretích osôb súvisiace s využitím Materiálov Usporiadateľom podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách. 

2.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo publikovať na strane Súboja na adrese: https://subojstylistov.answear.sk/ Materiál zaslaný v rámci Prihlášky na účely predstavenia osôb nahlásených do Súboja, vrátane zverejnenia mena a priezviska daného Účastníka. 

3. Podmienky postúpenia do II. fázy Súboja 

3.1. Potom, čo Usporiadateľ preverí všetky Prihlášky z hľadiska splnenia podmienok, o ktorých sa hovorí v bode 2.1., výber do II. fázy vykoná porota v zložení: 

Eva Blahútová, šéfredaktorka EMMA

Mária Čírová, speváčka

Karolína Chomisteková, modelka a riaditeľka Miss Slovakia

Iveta Kopernická, blogerka a víťazka Súboju Štylistov 2015

Alexander Lindov, módny stylista

Porota pri výbere zohľadní: znalosť trendov, rôznorodosť outfitov, vzhľad fotografie a outfitu, kompozíciu, kreativitu a myšlienkovú invenciu.

3.2. Výber víťazov III. fázy vykoná Porota uvedená v bode 3.1. po predošlom preverení súťažných prác Usporiadateľom z hľadiska splnenia požiadaviek uvedených v bodoch 4.2. až 4.7. 

3.3. Usporiadateľ do 22. 10. 2018 oznámi vybratým osobám, že postúpili do II. fázy Súťaže, a to e-mailom na adresu uvedenú v Prihláške. 

3.4. Pokiaľ do 3 dní od dátumu vyhlásenia výsledkov II. fázy a kontaktovania Účastníka nedostane Usporiadateľ potvrdenie zámeru zúčastniť sa II. fázy, bude taký Účastník z Súboja vylúčený, pričom Usporiadateľ bude informovať ďalšiu osobu zo zoznamu náhradníkov. 

4. Priebeh II. fázy a podmienky účasti vo finálovom Súboji

4.1. Do II. fázy postúpi 10 osôb, ktoré do 25. novembra 2018 do 12.00 hod. budú povinné vytvoriť v rámci fotografovania minimálne 4 rôzne outfity podľa aktuálnych trendov na sezónu jar-leto 2019 inšpirovaných svetovými hlavnými mestami módy s využitím produktov zaslaných Usporiadateľom. Každý z Účastníkov musí v outfitoch predstaviť všetky produkty zaslané Usporiadateľom, pričom minimálne jedna fotografia musí zobrazovať celú postavu modelky/modela a minimálne jedna fotografia musí byť portrétnou fotografiou. Na jednej fotografii treba predstaviť minimálne jeden produkt z kolekcie Battle od the Stylists 2018, pričom fotografie môžu predstavovať produkty iných značiek. 

4.3. Outfity musia byť predstavené na modelovi/modelke, staršom/staršej ako 18 rokov alebo na samotnom Účastníkovi. 

4.4. Fotografie outfitov musia byť zaslané vo formáte JPG a mať vysokú kvalitu (minimálne 300 dpi).

4.5. Autorom zaslaných outfitov musí byť výhradne Účastník.

4.6. Fotografovania, uvedeného vo vyššie uvedených ustanoveniach, sa môže zúčastniť profesionálny fotograf, kaderník a vizážista, ale štylistom realizujúcim outfit (nápad, výber doplnkov a produktov, ich použitie na modelke/modelovi) musí byť Účastník. 

4.7. Finálne fotografie outfitu treba Usporiadateľovi zaslať prostredníctvom špeciálneho systému, do ktorého budú zaslané údaje individuálne pre každého Účastníka II. fázy. 

4.8. Pokiaľ sa Účastník II. fázy vzdá účasti v priebehu II. fázy, bude povinný zaslať produkty, ktoré dostal od Usporiadateľa so všitými etiketami na vlastné náklady a riziko, a to do 3 dní odo dňa, kedy o svojom odstúpení Usporiadateľa informoval.

4.9. Účastník svojou účasťou vo II. fáze súťaže akceptuje skutočnosť, že produkty prijaté od Usporiadateľa tvoria štyri kusy oblečenia veľkosti S a jeden doplnok vo forme obuvi veľkosti 40.

5. Rozhodnutie Finálneho Súboja 

5.1. V rámci III. fázy vykoná Porota, uvedená v bode 3.1., výber troch osôb (ďalej: „Výhercovia“), ktoré zaslali fotografie outfitov v rámci účasti vo II. fáze. Výhercom budú priznané nasledujúce ceny: 

Hlavná cena za I. miesto – Publikácia víťazných prác v EMMA 2/2019, ročné digitálne predplatné EMMA, Olympus PEN E-PL8, zapožičanie MINI na víkend.

 Cena za II. miesto – Ročné digitálne predplatné EMMA, Urban Decay beauty box v hodnote 400 Eur

Cena za III. miesto – Ročné digitálne predplatné EMMA, Kiehl´s balíček starostlivosti o pleť v hodnote 200 Eur

5.2. S výnimkou nasledujúcej vety dostane každý Účastník II. fázy Súboja ďalšiu cenu vo forme 5 produktov značky Answear, ktoré boli použité na realizáciu outfitu v rámci II. fázy. 

5.3. Účastník dostane vyššie uvedenú cenu pod podmienkou, že zašle fotografie s outfitmi podľa zásad uvedených v bode 4.

5.4. Výsledky Súťaže budú vyhlásené Komisiou do 14 dní od skončenia Súťaže, t. j. do 14. decembra 2018.

5.5. O priznanie Ceny je Výherca informovaný Usporiadateľom e-mailovou správou na adresu, ktorú Výherca uviedol v Prihláške. Spolu s informáciou o priznaní Ceny Usporiadateľ informuje Výhercu o povinnosti zaslať údaje uvedené v bode 5.9 Pravidiel.

5.6. Ceny budú doručené poštou alebo kuriérom na náklady Usporiadateľa na adresu Výhercu poskytnutú e-mailom. Ceny budú zaslané do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa rozhodnutia Súťaže. Povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete sa vzťahuje iba na územie Slovenska. Pokiaľ by sa miesto pre doručenie Ceny nachádzalo mimo územie Slovenska, je Usporiadateľ oprávnený pozastaviť odovzdanie Ceny do času, až od Účastníka dostane sumu vo výške poštových nákladov za zaslanie Ceny mimo územie Slovenska.

5.8. Pokiaľ do 7 dní počnúc dňom prijatia oznámenia o výhre, Usporiadateľ spôsobom, o ktorom sa hovorí v bode 5.5., nedostane údaje Účastníka na adresu, ktorú uviedol vo formulári, Cena priznaná tomuto Účastníkovi prepadá. 

5.9. S ohľadom na skutočnosť, že v súlade s platnými zákonmi a v súvislosti s výhrou Účastníka v Súťaži bude nutné uhradiť daň z príjmu z výhry, bude Účastník povinný poskytnúť svoje údaje nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností Usporiadateľa, najmä uviesť rodné číslo, DIČ a príslušný finančný úrad (názov a presnú adresu).

5.10. Platcom dane, o ktorej sa hovorí v bode 5.9., je Usporiadateľ. 

5.11. Ak nie je možné odovzdať Ceny kvôli zle uvedeným údajom alebo zmene údajov Výhercu, o ktorej Usporiadateľ nebol informovaný, alebo ak Výherca nesplnil podmienky, o ktorých sa hovorí v týchto Pravidlách, rovnako tak v prípade trikrát neúspešného pokusu o doručenie Ceny, Cena prepadá. 

5.12. Ak sa preukáže, že Výhercom Súťaže je osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v Pravidlách, stráca táto osoba právo na prevzatie Ceny, a Komisia vyberie nového Výhercu Súťaže.

6. Využitie súťažných prác Výhercov:

6.1. Usporiadateľ nadobúda od každého Výhercu, bez povinnosti zaplatiť odmenu, a iba za prijatú Cenu, autorské majetkové práva na fotografie outfitov vytvorených v rámci II. fázy („Dielo“) bez teritoriálneho a časového obmedzenia v nasledujúcich oblastiach využitia:

1) záznam a rozmnožovania – vytváranie vyhotovení Diela v ľubovoľne technicky možnej forme a rozmnoženie ľubovoľnou technikou v ľubovoľnom množstve vyhotovení, vrátane digitálnej, tlačiarenskej a reprografickej techniky a techniky magnetického záznamu,

2) distribúcia, zapožičanie alebo prenájom vyhotovení Diela, 

3) využitie celého Diela a/alebo jeho jednotlivých prvkov pre vytvorenie ľubovoľných reklamných materiálov a ich rozmnožovanie technikami špecifikovanými v bode 1) vyššie, 

4) verejné sprístupňovanie tak, aby každý mohol mať prístup k Dielu v ľubovoľnom mieste a čase,

5) uloženie do pamäti počítača a iných podobne pracujúcich zariadení,

6) rozširovanie Diela v internetovej sieti, televízii alebo tlači. 

6.2. Usporiadateľ za Cenu prijatú Výhercom nadobúda takisto právo povoľovať výkon závislých autorských práv k Dielu, a to v oblastiach využitia uvedených v bode 6.1. vyššie.

6.3. Zaslaním Diela Výherca Súťaže vyhlasuje, že je výhradným autorom realizovaných outfitov a že má k Dielu autorské majetkové práva, Dielo je originálnym dielom, nemá žiadne právne nedostatky ani nepoškodzuje žiadne práva tretích osôb. Účastník takisto vyhlasuje, že má platný súhlas modelov/modeliek na záznam ich podobizne v Diele. Účastník je plne zodpovedný za nároky tretích osôb súvisiace s využitím Diela Usporiadateľom podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách. Pri uplatnení nárokov prostredníctvom tretej osoby súvisiacich s Dielom, je Výherca povinný urobiť všetka opatrenia, aby oslobodil Usporiadateľa zodpovednosti, krytia týchto nárokov a nápravy škody z toho vzniknutej.

6.5. Usporiadateľ môže preniesť svoje nadobudnuté práva k Dielu na tretie osoby bez súhlasu Výhercu.

6.6. Účastník za prijatú Cenu zmocňuje Usporiadateľa na výkon autorských osobnostných práv k Dielu, najmä na: (i) výkon autorského dozoru, (iii) nedotknuteľnosť obsahu a formy diela a jeho svedomité využívanie (integritu), a zaväzuje sa, že vo vyššie uvedenom rozsahu nebude vykonávať autorské osobnostné práva k Dielu bez predchádzajúcej dohody s Usporiadateľom. 

6.7. Nezávisle od vyššie uvedených ustanovení sa Výherca pred prijatím ceny zaväzuje zaslať písomné vyhlásenie (podľa vzoru určeného Usporiadateľom) potvrdzujúce možné používanie Diela Usporiadateľom podľa zásad stanovených v týchto Pravidlách. 

7. Spracovanie osobných údajov Účastníkov Súboja. 

7.1. Správcom osobných údajov je Usporiadateľ. 

7.2. Osobné údaje Účastníkov Súťaže budú spracovávané na účely priebehu Súťaže, vyúčtovanie Súťaže a odovzdanie cien, v rámci realizácie právne odôvodneného záujmu Správcu a na marketingové účely, pokiaľ na to Účastník vydá zvláštny súhlas. Správcom osobných údajov je spoločnosť Answear.com S.A. so sídlom v Krakove,  Ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (Celoštátny súdny register č. 0000816066). Účastníci poskytnú údaje dobrovoľne a majú právo na ne nazerať, opravovať ich a žiadať ich odstránenie. Podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže v ľubovoľnom okamihu trvania súťaže má rovnaký význam ako nesplnenie formálnych požiadaviek účastníkom s následkom vylúčenia účastníka z účasti v súťaži.

7.3. Žiadosť o opravu, aktualizáciu, uvedenie na správnu mieru alebo odstránenie poskytnutých osobných údajov treba poslať na e-mailovú adresu: marketing@answear.sk s označením „Súboj Štylistov 2018“ alebo na adresu sídla Usporiadateľa. 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Usporiadateľ vykonáva nepretržitý monitoring priebehu Prihlášok do Súboja a samotnej realizácie Súboja, pričom v prípade odôvodneného podozrenia, že Účastník uviedol falošné alebo neúplné osobné údaje, odhalenia potvrdených obvinení súvisiacich s absenciou autorských práv k zaslaným Materiálom alebo k Dielu, si Usporiadateľ vyhradzuje právo overiť osobné údaje poskytnuté Účastníkom v priebehu Súboja alebo pri rozhodovaní Súboja alebo priznávaní ktorejkoľvek z Cien. 

8.2. Ustanovenie bodu 8.1. sa týka tretích osôb respektíve osôb zamýšľajúcich stať sa Účastníkmi, ktoré najmä robia kroky, ktorých cieľom je získanie účasti v Súboji a/alebo víťazstva v Súboji nepoctivým spôsobom alebo spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami „fair play“.

8.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v Pravidlách v priebehu Súboja, pokiaľ tým nebudú poškodené práva Účastníkmi už nadobudnuté. Tieto zmeny platia odo dňa ich uvedenia na Strane.

8.4. Všetky reklamácie súvisiace s priebehom Súboja treba hlásiť Usporiadateľovi na adresu: Answear.com S.A.,  Ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, a to písomne alebo e-mailom na adresu: marketing@answear.sk s poznámkou „Súboj Štylistov 2018“. Súčasťou reklamácie musí byť odôvodnenie. Reklamácie týkajúce sa priebehu Súboja budú prijímané do 7 dní odo dňa rozhodnutia Súboja. Reklamácie budú posudzované Komisiou zriadenou Usporiadateľom, a to do 7 dní odo dňa prijatia reklamácie.

8.5. Svojou účasťou v Súboji Účastník potvrdzuje, že súhlasí s účasťou v Súboji podľa zásad uvedených v Pravidlách.