Obsah košíka (0) Pre dopravu zadarmo Vám chýba 0 EUR
Doprava:
 0 EUR
Spolu »
0 EUR
Odoslať zoznam prianí Váš zoznam (0)

Zadajte email osôb, ktorým chcete zaslať svoj zoznam prianí.

Ako funguje schránka?
  • Maximálny počet produktov v schránke je 100
  • Pridanie produktu do schránky nerezervuje produkt.
  • Obsah schránky je ukladaný automaticky.
  • Vypredané produkty sú označené ako "nedostupné"
  • Pre neprihlásených zákazníkov je obsah schránky uložený po dobu jedného mesiaca
  • Pre prihlásených zákazníkov je obsah schránky dostupný tak dlho, kým ho sami ručne nevymažú.
Vážený zákazník, používate starú verziu prehliadača, čo môže spôsobovať, že niektoré funkcie e-shopu nebudú fungovať správne alebo budú nedostupné. Aktualizujte si prosím prehliadač.
Zmeniť jazyk
Obchodné podmienky k súťaži Sport is the Answear

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 

1.     Usporiadateľom súťaže „Sport is the Answear“ je spoločnosť Wearco Sp. z o. o. so sídlom v Krakove, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Krakov, zapísaná do obchodného registra Celoštátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov – Śródmieście v Krakove, XI. hospodárske oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom: 0000414701, DIČ: 6793080390, IČO: 122515020, základné imanie vo výške 667 450,00 PLN (ďalej iba „usporiadateľ“).

2.     Súťaž bude prebiehať v období od 14. 3. 2019 do 23. 4. 2019 do 24:00 hod. na území Poľska, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Ukrajiny.

3.     Súťaž je usporadúvaná na internetovej adrese: https://sport.answear.sk/Usporiadateľ s vedomím svojej právnej zodpovednosti vyhlasuje, že výsledok súťaže nezáleží v žiadnom prípade od žiadneho náhodného faktoru a že mechanizmus súťaže nemá nič spoločného s hazardnými hrami v znení zákona o hazardných hrách, stávkach a hrách na automatoch“ (Zb. z. č. 102/1998, ust. 650, č. 145, ust. 946, č. 155, ust. 1014, č. 160, ust. 1061 a č. 9/2000, ust. 117 s neskoršími zmenami).

4.     Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracované a používané podľa zákona o ochrane osobných údajov zo dňa 29. augusta 1997 na účely vykonania súťaže, vyúčtovania súťaže a odovzdania cien a na marketingové účely, pokiaľ na to účastník vydá zvláštny súhlas. Účastníci poskytnú údaje dobrovoľne, majú právo na ne nazerať, opravovať ich a žiadať o ich odstránenie. Podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže v ľubovoľnom okamihu trvania súťaže má rovnaký význam ako nesplnenie formálnych požiadaviek účastníkom s následkom vylúčenia účastníka z účasti v súťaži.

5.     Žiadosť o opravu, aktualizáciu, uvedenie na správnu mieru alebo odstránenie poskytnutých osobných údajov treba poslať na e-mailovú adresu marketing@answear.sk.

  

 

§ 2. Účasť v súťaži 

1.     Účastníkom súťaže (ďalej iba „účastník“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a má svoj profil na Instagrame. Svojou účasťou v súťaži účastník vyhlasuje, že spĺňa kritériá a akceptuje podmienky tohto súťažného poriadku.

2.     Účastníkom súťaže nesmie byť pracovník ani spolupracovník usporiadateľa.

3.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo zobrazovať na súťažnej strane iba vybrané práce prihlásené do súťaže. 

 

§ 3. Zásady súťaže

1.     Úlohou účastníka je vytvoriť estetickú kompozíciu vo forme fotografie alebo filmu (ďalej iba „práca“) s využitím ľubovoľného športového oblečenia, doplnkov alebo športovej obuvi.

2.     Účastník je povinný v opise práce uviesť hashtag #sportistheanswearsk a jeden zo štyroch hashtagov #fitness, #lifestyle, #training alebo #outdoor zvolený podľa ceny o ktorú chce súťažiť, a vložiť svoju prácu na svoj profil na Instagrame v období trvania súťaže. Práca môže byť vo forme fotografie (jpg), gifu alebo videonahrávky.

3.    Účastník sa môže zapojiť do každej zo štyroch kategórií súťaže len raz.

 

4.     Ceny sú udeľované na základe kritérií pre hodnotenie kvality, kreativity a atraktivity vytvorenej a zverejnenej práce, a to súťažnou komisiou zriadenou usporiadateľom, ktorá bude takisto bdieť nad správnym priebehom súťaže.

5.     Keď účastník zobrazí svoju prácu na Instagrame, vyhlasuje a zaručuje, že je výhradným autorom práce a tá je jeho originálnym dielom, nie je zaťažená právami tretích osôb a že nijak neporušuje práva tretích osôb ani platné ustanovenia zákona.Účastník vyhlasuje a zaručuje, že využitie práce usporiadateľom podľa zásad uvedených v súťažnom poriadku neporušuje žiadne práva tretích osôb. 

 

§ 4. Výhercovia a ceny

1.     Hlavnými cenami je dámske alebo pánske oblečenie značky Adidas z answear.sk, dámske alebo pánske oblečenie značky Reebok z answear.sk, dámske alebo pánske oblečenie značky Under Armour z answear.sk a dámske alebo pánske oblečenie značky Columbia Montrail spolu s registráciou na Lemkovyna Ultra Trail a ubytovaním na dve noci. Hlavnú cenu udeľuje súťažná komisia účastníkovi vybranej súťažnej práce. Súťažná komisia ocení Hlavnou cenou štyroch autorov vybraných súťažných práci.

3.     Súťažná komisia môže udeliť taktiež ďalšie ceny  („Dodatočné ceny“) v podobe balíčka kozmetiky značky Clinique autorom vybraných súťažných prác podľa vlastného uváženia a to ku dňu udeľovania Hlavnej ceny súťaže. Udelenie Dodatočnej ceny nie je povinné.

4.     Účastníci prác ocenených Hlavnou cenou, tak isto ako účastníci ocenený Dodatočnou cenou budú označení ako výhercovia alebo výherca.

5.     Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní v správe zaslanej v systéme vnútornej korešpondencie cez platformu Instagram a budú povinní potvrdiť udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov podľa zásad uvedených v tomto súťažnom poriadku. Účastník je povinný do 5 dní rovnakou cestou potvrdiť, že informácie o výhre dostal, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, a zaslať usporiadateľovi požadované informácie na uvedenú e-mailovú adresu.

6.     Garantovanú cenu možno účastníkovi priznať iba raz.

7.     Ak sa nepodarí usporiadateľovi z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať výhercu súťaže alebo ak nedostane do 5 dní odpoveď na zaslané oznámenie o výhre a potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, vyhradzuje si právo udeliť cenu inému účastníkovi.

8.     Usporiadateľ nezodpovedá za nezrovnalosti súvisiace s prevádzkou pošty na Instagrame, Facebooku alebo e-mailovej pošty a samostatnou prevádzkou Instagrama a e-mailovej pošty.

9.     Výherca súťaže môže vydať vyhlásenie o odmietnutí prevzatia ceny do 5 (piatich) dní od prijatia oznámenia o výhre.

10.  Výherca súťaže po vyhlásení jeho výhry nesmie svoju prácu odstrániť až do konce trvania súťaže, t. j. do 23. 4. 2019. Ak svoju prácu odstráni, bude mu cena odobratá a bude udelená ďalšej osobe.

11.  Usporiadateľ, pokiaľ vznikne taká povinnosť podľa čl. 21 ods. 1 bod 68 zákona o dani z príjmu fyzických osôb zo dňa 26. júla 1991 (Zb. z. č. 14/2000, ust. 176 s neskoršími zmenami) – pred vydaním ceny vypočíta a odvedie daň z príjmu vo výške 10 % ceny vrátane DPH z udelenej ceny. V korešpondencii zaslanej po vybraní výhercov súťaže, o ktorej sa hovorí v § 4 ods. 3 súťažného poriadku, usporiadateľ výhercovi oznámi zásady spojené s daňovou povinnosťou.

12.  Žiadna súťažná cena nebude vymenená za peňažný ekvivalent alebo za inú vecnú cenu.

13. V súlade s vyššie uvedeným ods. 7 je účastník, ktorý vyhral hlavnú cenu v súťaži, povinný na vlastné náklady cenu prevziať v mieste a čase určenom usporiadateľom a výhercom.

14. Vydaním hlavnej ceny sa rozumie odovzdanie Hlavnej ceny výhercovi vhodným spôsobom pre danú cenu.

 

§ 5. Autorské práva

1.     Zobrazením svojej práce s hashtagom #sportistheanswearsk a jedným z hashtagov #lifestyle, #fitness, #training alebo #outdoor na miestach uvedených v § 3 bod 2 udeľuje účastník usporiadateľovi nevýhradnú a bezplatnú licenciu na dobu neurčitú na využívanie práce, bez územného a množstevného obmedzenia, v oblastiach využitia podľa ods. 2 nižšie. Aby sa predišlo všetkým nejasnostiam, výslovne sa zdôrazňuje, že vyššie uvedená povinnosť účastníka sa týka všetkých súčastí práce.

2.     Vyššie uvedená licencia zahŕňa nasledujúce oblasti využitia:

a.     zaznamenanie a rozmnožovanie práce alebo jej častí – vytváranie exemplárov práce pomocou všetkých dostupných technik, vrátane tlačiarenskej a reprografickej techniky, magnetického záznamu a digitálnej techniky,

b.     uloženie do pamäti počítača a iných podobne pracujúcich zariadení,

c.     úpravy práce, vrátane okrem iného práva na korektúru, vykonávanie prerábok a zmien celej práce a jej jednotlivých elementov,

d.     v prípade rozširovania práce alebo jej častí – vystavovanie, zobrazovanie, reprodukovanie a vysielanie a reemitovanie, a takisto verejné sprístupnenie práce tak, aby k nej každý mohol mať prístup v mieste a v čase, ktoré si sám zvolí, pomocou všetkých dostupných techník, vrátane využívania v internetovej sieti a v iných počítačových sieťach, vrátane zobrazenia a úpravy práce na internetových stranách

e.     úpravy práce umožňujúce vytvorenie navigácie po internetových stranách,

f.      vysielanie pomocou káblového alebo bezdrôtového zobrazenia prostredníctvom pozemnej stanice (takisto v káblovej sieti a kódovanej televízii),

g.     zapožičanie, nájom, prenájom,

h.     uloženie na všetky nosiče využívané pre reklamu a propagáciu, vrátane najmä: bilbordov, tlače, letákov, novín, POS materiálov, katalógov, nálepiek.

3.     Usporiadateľ nadobúda od každého výhercu, bez povinnosti úhrady ceny, iba výmenou za prijatú cenu, autorské majetkové práva k prácam, a to bez územného a časového obmedzenia v oblastiach využitia podľa vyššie uvedeného ods. 2.

4.     Nezávisle od prevodu majetkových autorských práv, o ktorých sa hovorí vyššie, výherca zmocňuje usporiadateľa na výkon autorských osobnostných práv k práci v jeho mene. Na základe vyššie uvedeného splnomocnenia je usporiadateľ najmä oprávnený: (i) rozhodovať o spôsobe označenia autorstva práce, (ii) rozhodovať o prvým verejnom sprístupnení práce, (iii) dozerať na spôsob používania práce.

5.     Zobrazením práce s hashtagom #sportistheanswearsk a jedným z hashtagov #lifestyle, #fitness, #training alebo #outdoor na miestach uvedených v § 3 ods. 2 vyššie účastník zmocňuje usporiadateľa na výkon autorských osobnostných práv k práci v jeho mene, vrátane: (i) rozhodovania o spôsobe označenia autorstva práce, (ii) rozhodovania o prvom verejnom sprístupnení práce, (iii) dozerania na spôsob používania práce.

 

 

§ 6. Záverečné ustanovenia 

1.     Súťažný poriadok je dostupný v sídle usporiadateľa a na internetovej strane na adrese: https//sport.answear.sk.

2.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť súťažný poriadok. Zmena súťažného poriadku bude platiť od okamihu zverejnenia zmeneného súťažného poriadku na strane https://sport.answear.sk. Zmena súťažného poriadku nesmie obmedziť práva, ktoré účastníci už nadobudli.

3.     Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže budú prijímané do 14 dní odo dňa rozhodnutia súťaže. Reklamácie budú posudzované usporiadateľom do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie.

4.     Pre podanie reklamácie alebo sťažnosti na priebeh súťaže a jej zásady alebo vo všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa súťaže treba informovať usporiadateľa správou zaslanou na e-mailovú adresu marketing@answear.sk. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, presnú adresu účastníka, ako aj uvedenie príčiny podania reklamácie a správania sa usporiadateľa. Reklamácie môžu byť zaslané aj na adresu sídla usporiadateľa.

5.     Svojou účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že súhlasí s účasťou v súťaži podľa zásad uvedených v súťažnom poriadku.

6.     Všetky informácie o súťaži uvedené v propagačných a reklamných materiáloch majú výhradne pomocný charakter, rozsah oprávnenia účastníkov a usporiadateľa definuje tento súťažný poriadok.

7.     Všetky spory medzi účastníkom a usporiadateľom budú rozhodované civilným súdom. 

 

Prihláste sa k odberu newslettera a získajte zľavu 10€
Povedzte nám niečo o sebe, vďaka tomu Vám prispôsobíme zasielané ponuky.
Ďakujeme, že ste sa prihlásili k odberu newslettera.
Na zadanú emailovú adresu sme Vám zaslali správu.
Čo získate?
  • 10 EUR na prvé nákupy
  • prístup k jedinečným ponukám
  • možnosť predčasného využitia akcií
  • informácie o novinkách v našom e-shope
* Zľava je jednorázová, vzťahuje sa na celý sortiment ANSWEAR.sk a platí pri nákupe za min. 50 EUR
Zavrieť
WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SÚBORY COOKIES PRE SPRÁVNE A EFEKTÍVNE POSKYTOVANIE SLUŽIEB. MÔŽETE SI URČIŤ PODMIENKY ULOŽENIA ALEBO PRÍSTUPU DO COOKIES VO VAŠOM PREHLIADAČI, ALEBO V NASTAVENIACH SLUŽBY V SÚLADE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES V NAŠICH Podmienkach ochrany osobných údajov, KDE MÔŽETE TAKTIEŽ SKONTROLOVAŤ PODMIENKY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Zavrieť