Podmienky služby Zabaliť ako darček

Pravidlá pre poskytovanie služby „Darčekové balenie"

pre zákazníkov Answear.com

§ 1
DEFINÍCIE POJMOV

 1. Poskytovateľ služieb - ANSWEAR SPÓŁKA AKCYJNA, so sídlom v Krakove, Aleja Izbe 18, 31-564 Krakov, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre Kraków - Śródmieście v Krakove, XI. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000816066, DIČ: 6793080390 so základným imaním 892 202,75 PLN.
 2. Obchod – internetový obchod prevádzkovaný v doméne www.answear.com, vlastnený Poskytovateľom služieb. 
 3. Služba – služba pre produkty zakúpené v Obchode, spočívajúca v balení týchto produktov do darčekových tašiek;
 4. Zákazník – zákazník Obchodu, ktorý využije Službu;

 

§ 2
 SLUŽBA DARČEKOVÉHO BALENIA

 1. Podmienkou využitia Služby je prečítanie a prijatie týchto Pravidiel.
 2. Službu je možné využiť iba vo vzťahu k produktom zakúpeným v Obchode s tým, že využitie Služby je možné pomocou tlačidla „Zabaliť ako darček“, dokiaľ nie je výber produktu potvrdený tlačidlom „Objednať a zaplatiť“.
 3. Služba sa vzťahuje na všetky produkty zakúpené v rámci danej objednávky. Produkty zakúpené v Obchode, pre ktoré Zákazník využil Službu, budú zabalené do kartónových krabíc.
 4. Zabaliť iba časť objednávky do kartónovej krabice je možné na žiadosť Zákazníka uvedenú v poli „Poznámky“, dokiaľ nie je výber produktu potvrdený tlačidlom „Objednať a zaplatiť“.
 5. V prípade nadrozmernej objednávky, teda pokiaľ sa nezmestí do najväčšej dostupnej kartónovej krabice, bude objednávka zabalená do viacerých krabíc.
 6. Služba spočíva v zabalení kartónových krabíc obsahujúcich produkty zakúpené v Obchode do darčekovej tašky vybranej Poskytovateľom služby.
 7. Cena Služby darčekového balenia je rovnaká bez ohľadu na veľkosť objednávky.
 8. Poplatok za Službu bude hradený spoločne s úhradou ceny za produkty objednané v Obchode, na ktoré sa vzťahuje Služba.  
 9. Po vyjadrení súhlasu s poskytovaním Služby nebude Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom Služby darčekového balenia, a to v situácii, keď Poskytovateľ služby službu plne vykonal, tj. Poskytovateľ služby vykonal činnosti uvedené v ods. 4 vyššie a odovzdal zásielku dopravcovi.  

§ 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia Pravidiel, sa použijú príslušné ustanovenia zákona.
 2. Obsah týchto Pravidiel je k dispozícii na webových stránkach na adrese  https://answear.sk/a/podmienky-sluzby-zabalit-ako-darcek
 3. Poskytovateľ služby môže zmeniť ustanovenia týchto Pravidiel v nasledujúcich prípadoch:
  - zmena právnych ustanovení alebo zmena výkladu právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozsudkov, správnych rozhodnutí, výkladov, vysvetlení alebo odporúčaní vydaných príslušnými úradmi alebo orgánmi, pokiaľ sa týkajú problematiky obsiahnutej v Pravidlách;
  - zmena spôsobu poskytovania služieb obsiahnutých v Pravidlách z technických a technologických dôvodov, bezpečnostných dôvodov, zvýšením kvality poskytovaných služieb;
  - zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb obsiahnutých v Pravidlách zavedením nových funkcií alebo služieb, úpravou alebo ukončením existujúcich funkcií alebo služieb;
  - zmena v prevádzkovaní Obchodu Answear.com, pokiaľ sa to týka Služby darčekového balenia;
  - nutnosť vykonania redakčných zmien.
   
 4. Zmena Pravidiel bude mať vplyv na Služby darčekového balenia objednané po zmene. Zmenené Pravidlá budú zverejnené na webových stránkach https://answear.sk/a/podmienky-sluzby-zabalit-ako-darcek. Na Služby darčekového balenia objednané pred zmenou sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel pred zmenou.